Archiwum wg Tagów | "unia europejska"

hicron logo

Tags: , , ,

Dodany 06 maja 2014 przez admin

W ubiegłym roku zakończyła się runda finansowania projektów ze wsparciem z Unii Europejskiej. W rozdaniu w latach 2007-2013 Polska zrealizowała dofinansowanie w wysokości 332 mld złotych. Na lata 2014-2020 przewidziano kolejne możliwości. Czy przedsiębiorcy nadal mają szansę na wdrożenie z pomocą UE systemów IT?

Pula środków pozostałych do rozdysponowania w ramach dotacji w latach 2007-2013 jest już praktycznie na wyczerpaniu. Do 31 stycznia przedsiębiorcy mieli szansę uzyskać dofinansowanie w jednym z popularniejszych działań wspierających finansowanie nowoczesnych systemów informatycznych: 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Choć środki ze zwycięskich projektów konkursowych można wykorzystać do końca 2015 roku, już trwają intensywne prace nad kolejnymi Programami Operacyjnymi na lata 2014 – 2020. Tak popularny PO Innowacyjna Gospodarka zostanie zastąpiony przez PO Inteligentny Rozwój (PO IR). Beneficjentów czekają także zmiany w sposobie i celach finansowania.

Badania i rozwój na piedestale

Inteligentny Rozwój będzie opierał się o realizację dwóch celów tematycznych, jednak główny nacisk zostanie położony na realizację celu 1: Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Program jest ściśle ukierunkowany na zacieśnienie współpracy nauki z biznesem, a także zwiększenie nakładów ponoszonych na działalność innowacyjną oraz wdrożenia prac badawczo-rozwojowych (B+R). Kluczem do rozwoju polskiej gospodarki ma być zatem innowacja, wypracowana wspólnie przez biznes i środowisko naukowe.

Pomimo dużego rozwoju polskich przedsiębiorstw pod kątem innowacyjności, nadal mamy sporo do nadrobienia. Nasz Sumarczyny Wskaźnik Innowacyjnosci (SII) nadal pozostaje na niskim, w stosunku do innych państw UE, poziomie. W raporcie Innovation Union ScoreBoard 2014 Polska uplasowała się na 25. miejscu, wyprzedzając jedynie Rumunię, Litwę i Bułgarię[1]. Dlatego też nowe możliwości dofinansowania będą dotyczyły przede wszystkim tworzenia i wdrażania innowacyjnych produktów i usług – mówi Robert Stiller, Architekt Rozwiązań Biznesowych w Hicron, dostawcy zaawansowanych systemów IT.

Dotacja a wsparcie zwrotne

Określenie „projekt unijny” na dobre wpisało się w krajobraz polskiej gospodarki i zazwyczaj kojarzyło się z otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na realizację danego projektu. W nowym rozdaniu środków z kasy wspólnoty dostępne będzie kilka możliwości pozyskania wsparcia finansowego, m. in.:

  • Dotacja – bezzwrotna pomoc finansowa dedykowana np. przedsiębiorstwom planującym wdrożenie efektów prac badawczo-rozwojowych;
  • Kredyt technologiczny – umożliwiający częściową spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku komercyjnym (tzw. premia technologiczna) lub też finansujący częściowo koszt projektu inwestycyjnego w formie zwrotnego wsparcia. Kredyt będzie udzielany np. w ramach tworzenia infrastruktury do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, w tym badań i technologii.

Miejsce dla projektów IT

Projekty informatyczne są nierozerwalnie związane z postępem technologicznym, tak więc i dla nich znajdzie się miejsce w nowej rundzie dofinansowania. Oczywiście głównym celem narzędzi IT będzie w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój wsparcie działań B+R w procesie badań i wdrożeń, jednak trudno wyobrazić sobie współczesną naukę bez wsparcia informatycznego – mówi Michał Guzek, Managing Partner w Hicron.

Dla przykładu w ramach Priorytetu inwestycyjnego 3.2 (opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w celu internacjonalizacji) szansę na uzyskanie dofinansowania mają projekty, których celem jest tworzenie narzędzi informatycznych promujących ofertę lokatorów instytucji otoczenia biznesu, np. inkubatorów technologicznych lub klastrów.

Oś priorytetowa IV ma na celu zwiększenie potencjału naukowo-badawczego polskiej gospodarki, także poprzez tworzenie infrastruktury informatycznej wykorzystywanej w celu prowadzenia prac rozwojowych. Wyposażenie instytucji badawczych w najnowocześniejsze narzędzia do prowadzenia badań obejmuje często także zaawansowane systemy IT, mogące wspomóc realizację celów.

Szansą dla rynku dostawców rozwiązań IT jest także priorytet V, czyli pomoc techniczna. Mając na celu sprawne zapewnienie realizacji i kontroli wielu projektów jednocześnie, będzie wymagała stworzenia lub dostosowania narzędzi informatycznych do surowych wymogów Unii Europejskiej.

Mając doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej liczymy, że Program Inteligentny Rozwój przyniesie nowe, interesujące możliwości wdrożeń. Realizacja takich projektów wymaga nieco innego podejścia, lecz tym samym stanowi ciekawe wyzwanie – dodaje Robert Stiller.

Pierwsze konkursy projektów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mogą rozpocząć się pod koniec 2014 roku, lecz już teraz warto trzymać rękę na pulsie i zawalczyć o pozyskanie środków na rozwój.


[1] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf

Źródło: Hicron

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING