Archiwum wg Tagów | "interpretacja"

Tags: , , , , , ,

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług IT? Interpretacja uchylona wyrokiem sądu

Dodany 14 września 2015 przez admin

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozytywnie rozpatrzył zgłoszoną przez spółkę informatyczną Macrologic skargę na interpretację wydaną przez Izbę Skarbową w Warszawie w sprawie ustalenia momentu powstawania obowiązku podatkowego w przypadku usług IT. Zgodnie z wyrokiem sądu ma on być powiązany z faktycznym zakończeniem usługi lub jej etapu, potwierdzonym przez usługobiorcę.

Zgodnie z obowiązującą od 2014 r. nowelizacją Ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje w chwili dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi, a zatem punktem odniesienia jest tu data sprzedaży (a nie, jak wcześniej, data wystawienia faktury). W ten sposób ustawodawca wyeliminował możliwość nadmiernego zwlekania z wystawianiem faktur, w efekcie którego następowało opóźnianie terminu zobowiązania podatkowego.

Nowelizacja nie określa szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług informatycznych, świadczonych zwykle w podziale na etapy. Z uwagi na to w marcu 2014 r. spółka Macrologic wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną, w której oczekiwała potwierdzenia poprawności prowadzonych rozliczeń z tytułu świadczenia usług wdrożeniowych. Rozliczenia te są prowadzone wg następujących zasad:

  • „Wykonanie każdego etapu wdrożenia jest potwierdzone podpisanym protokołem odbioru lub milczącym akceptem, w którym brak uwag w ciągu najczęściej 7 dni uznaje się za przyjęcie etapu projektu.
  • W zależności od uzgodnionych warunków umowy fakturowanie będzie odbywać się w oparciu o potwierdzenie wykonania poszczególnych etapów wdrożenia lub w oparciu o etap końcowy.
  • W przypadku odbiorów etapów lub całego projektu strony będą wskazywać na dokumencie dostawy (fakturze) datę podpisania przez klienta protokołu, to jest odbioru prac etapu.”

Wydaje się, że tak opisany sposób działania jest powszechną praktyką branży IT. Jednak w czerwcu 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie wyraziła zdanie odrębne i odrzuciła sposób działania opisany przez Macrologic. Jednocześnie uznała, że wystarczy, iż strony umówią się na termin odbioru prac (harmonogram prac załączany jest zwykle do umowy), by faktura mogła (a nawet powinna) być wystawiona, a podatek naliczony.

Należy tu zauważyć, iż w branży IT zdarzają się przekroczenia terminów wykonania prac na zamówienie. Takie zjawisko jest naturalne wobec dużych wyzwań — zarówno dla klienta, jak i wykonawcy prac — jakimi są często dość istotne zmiany w oprogramowaniu. Trudno też oczekiwać, że firma informatyczna będzie wystawiała faktury za wykonane lub niewykonane (w opinii klienta) usługi bez potwierdzenia odbioru prac ze strony zamawiającego.

W związku z powyższym Macrologic złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w czerwcu 2015 r. uchylił zaskarżoną interpretację.

— Wyrok sądu jest dla nas ważny, gdyż stanowi potwierdzenie poprawności realizowania przez nas usług informatycznych, które są jedną z zasadniczych części naszego biznesu. Jednak wyrok ten jest ważny również dla całej branży IT, ponieważ stwierdza, że zapisy harmonogramu prac nie wystarczą, by uznać, że zostały one już wykonane dla celów podatkowych. Zgodnie z orzeczeniem sądu nie można też uznać, by moment wystawienia jednostronnie podpisanego protokołu odbioru usług był podstawą do uznania wykonania usługi — podsumowuje Patrycja Ptaszek-Strączyńska, dyrektor finansowy w Macrologic SA.

Treść uchylonej interpretacji:
http://interpretacje-podatkowe.org/obowiazek-podatkowy/ippp1-443-347-14-2-ap

Treść wyroku WSA jest dostępna tutaj.

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Tags: , , , , ,

Izba Skarbowa rozstrzyga moment doręczenia e-faktury w serwisie miedzyfirmami.pl

Dodany 10 czerwca 2013 przez admin

Izba Skarbowa w Warszawie wydała interpretację dla serwisu miedzyfirmami.pl, który służy do wymiany dokumentów elektronicznych i e-faktur. Opinia została wydana na podstawie interpelacji wystosowanej do Ministerstwa Finansów przez firmę Sage, twórcę i operatora serwisu. Szczególnie istotne wydaje się zaopiniowanie przez Izbę Skarbową momentu uznania e-faktury za doręczoną oraz wynikających z tego konsekwencji podatkowych.

Firma Sage, twórca i operator serwisu miedzyfirmami.pl do wymiany dokumentów elektronicznych i e-faktur, wystosowała interpelację, w której pytano m.in. o określenie momentu doręczenia e-faktury oraz wynikające z niego uprawnienia do odliczenia podatku należnego. Pytano też o uznanie zgodności z obowiązującym prawem mechanizmów i obiegu informacji, jakim posługuje się serwis miedzyfirmami.pl w zakresie wymiany e-faktur i faktur korygujących.

Odebrany e-mail równoznaczny z odbiorem e-faktury

Izba Skarbowa w swojej interpretacji wydała jednoznaczną opinię, iż za moment doręczenia e-faktury do odbiorcy uznaje się dzień, w którym odbiorca ten odebrał e-mail powiadamiający o przesłaniu do niego e-faktury za pośrednictwem serwisu miedzyfirmami.pl . W praktyce e-mail powiadamiający odbiorcę e-faktury wysyłany jest automatycznie w momencie wgrania na serwer miedzyfirmami.pl dokumentu przez nadawcę. Izba jednocześnie zaznaczyła, że „odbiorca e-faktury jest upoważniony do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wykazany na e-fakturach, w okresie, w którym otrzymał wiadomość e-mail, bądź w dwóch następnych okresach rozliczeniowych – w zakresie w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych”. Warto podkreślić, że opinia ta dotyczy zarówno e-faktur, jak i faktur korygujących wysyłanych w postaci elektronicznej za pośrednictwem serwisu.

Międzyfirmami.pl zgodny z obowiązującymi przepisami

Izba Skarbowa w interpretacji jednoznacznie potwierdza, że stosowany przez serwis miedzyfirmami.pl model wymiany e-faktur jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Serwis obecnie oferuje możliwość przesłania e-faktury nawet do niezarejestrowanego w nim kontrahenta. Użytkownik serwisu może wskazać odbiorcę, wraz z jego adresem e-mail do doręczenia powiadomienia. Serwis automatycznie wyśle do wskazanego nadawcy powiadomienie e-mail zawierający link do pobrania e-faktury z serwera serwisu.

Izba Skarbowa potwierdziła również zgodność z prawem umowy (tzw. gwiaździstej), jaką użytkownik zawiera z serwisem miedzyfirmami.pl w procesie rejestracji. Umowa gwiaździsta oznacza zgodę na otrzymywanie e-faktur od wszystkich zarejestrowanych w serwisie kontrahentów. Jej podpisanie znosi zatem obowiązek wyrażania indywidualnej zgody na odbieranie e-faktur wobec poszczególnych kontrahentów.

Źródło: www.sage.com.pl

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING