Archiwum wg Tagów | "hcm"

quercus logo m

Tags: , , , , , ,

Konsorcjum firm Quercus i Abile wdrożyły SAP HCM dla 15 oddziałów GDDKiA

Dodany 03 listopada 2017 przez admin

Ponad 20 konsultantów SAP, 100 użytkowników czynnie uczestniczących we wdrożeniu, ponad 4 000 pracowników objętych nowym systemem i 7 miesięcy intensywnej pracy – tak w liczbach przedstawia się najnowszy system SAP HCM, który Quercus Sp. z o.o. w konsorcjum z Abile, zrealizowały dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Priorytetowym celem projektu było uruchomienie modułu SAP HCM w 15 oddziałach GDDKiA w stosunkowo krótkim, jak na tego rodzaju wdrożenia, czasie. „Rzeczywiście czas odgrywał kluczową rolę, szczególnie że projekt obejmował łącznie 15 oddziałów w całej Polsce, odpowiadających poszczególnym województwom. W tym czasie musieliśmy nie tylko zaprojektować system, wdrożyć go i wykonać testy, ale również przeszkolić pracowników ze wszystkich lokalizacji. Wymagało to od nas precyzyjnego działania w ramach czasowych przewidzianych harmonogramem oraz dobrej koordynacji projektowej. Dużym wyzwaniem była migracja, z uwagi na fakt migracji danych z siedmiu różnych systemów informatycznych używanych do obsługi procesów kadrowo-płacowych w oddziałach. Ale to właśnie z powodu wyjątkowego tempa, jak na tak rozbudowane lokalizacyjnie wdrożenie, projekt nasz uznawany jest za innowacyjny” – wyjaśnia Paweł Wysocki, Prezes Quercus Sp. z o.o., konsultant wiodący wdrożenia.

Dla Quercus Sp. z o.o. to kolejne już wdrożenie, po Sądach Powszechnych, którego trudność wynikała z konieczności ujednolicenia systemów kadrowych w organizacji, gdzie administracja kadrami i płacami jest zdecentralizowana. System SAP HCM był wcześniej wykorzystywany jedynie w Centrali GDDKiA i w oddziale w Warszawie. Dzięki projektowi obecnie wszystkie oddziały w Polsce korzystają z tego samego systemu informatycznego, co pozwala na ujednolicenie obsługi i usprawnienie polityki kadrowo-płacowej. „Rozszerzenie systemu na wszystkie jednostki pozwala na nowoczesne zarządzanie firmą w zakresie obsługi bieżącej oraz na planowanie zmian kadrowych w ramach całej organizacji. Jest też rozwiązaniem efektywnym ekonomicznie: umożliwia wykonanie szeregu prac kadrowych w krótszym czasie dzięki automatyzacji niektórych procesów” – wyjaśnia Maciej Kabaciński, ekspert Quercus. Podkreśla również, że w przypadku podobnych wdrożeń wyzwaniem jest nie tylko praca pod presją czasu, ale również zakres koniecznych szkoleń obejmujących pracowników wszystkich lokalizacji oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia na początku działalności operacyjnej na nowym systemie.

Projekt SAP HCM dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizowany był od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Quercus Sp. z o.o. był odpowiedzialny za obszar HR (kadry, czas pracy, obsługa płac), zaś Abile za część finansowo-księgową. Na moduł SAP HCM składały się takie segmenty, jak: OM (Struktura Organizacyjna), PA (Administracja Kadrami), PT (Zarządzanie Czasem Pracy) oraz PY (Płace).

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jest centralnym urzędem administracji rządowej w Polsce, który obsługuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, powołanym w Ministerstwie Infrastruktury (następnie w Ministerstwie Transportu i Budownictwa oraz w Ministerstwie Transportu) w celu zarządzania drogami krajowymi oraz autostradami i drogami ekspresowymi, a także realizacji budżetu państwa w tym zakresie. Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad podlega Centrala GDDKiA w Warszawie i 16 oddziałów terenowych, których obszar działania pokrywa się z województwami. Oddziały mają w swej strukturze Rejony Dróg Krajowych zarządzające drogami w terenie.

Źródło: Quercus

Komentarzy (0)

Tags: ,

Informatyzacja czynności administracyjnych to oszczędność dla całej firmy

Dodany 20 lutego 2014 przez admin

Choć w firmach panują coraz bardziej optymistyczne nastroje wynikające ze stabilizującej się sytuacji gospodarczej, jednym z ich priorytetów wciąż pozostaje szukanie oszczędności i optymalizacja działalności operacyjnej. Oba te cele można osiągnąć usprawniając procesy administracyjne,  także w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Informatyzacja zadań do tej pory wykonywanych ręcznie i pochłaniających wiele czasu sprawi, że będą one realizowane szybciej i sprawniej, generując niższe koszty w skali całej organizacji.

Znaczna część czynności administracyjnych w przedsiębiorstwie związana jest z zarządzaniem zasobami ludzkimi.  „Generowanie korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS, obsługa rezerw czy obszaru BHP to codzienność każdego działu kadr i płac.  Prawidłowa realizacja tych procesów z jednej strony wymagana jest przepisami prawa, z drugiej – stanowi warunek sprawnego funkcjonowania firmy. Dlatego, choć czynności te nie są bezpośrednio związane ze strategią organizacji, warto postawić na ich informatyzację, tak by przebiegały nie tylko sprawnie, ale także były źródłem jak najmniejszych kosztów”. – mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A.

Automatyczne korekty do ZUS

Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu rozbudowującemu system do zarządzania kadrami o dodatkowe funkcjonalności możliwe jest np. automatyczne generowanie korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS bezpośrednio z systemu HCM (Human Capital Mnagement).  Dotychczas,  jeżeli  w przypadku długotrwałej nieobecności chorobowej danego pracownika w systemie naliczone zostały ujemne składki ZUS, specjalista działu płac musiał obsłużyć je poprzez ręczne korygowanie deklaracji w programie Płatnik.  Odpowiednie rozwiązanie IT pozwala obsłużyć ujemne składki nie tylko w bieżącym miesiącu, ale także automatycznie generuje korekty deklaracji z odpowiednich miesięcy w przeszłości.

„Systemowe” naliczenie rezerw

Dedykowane oprogramowanie dostępne w formie prekonfigurowanych, „pudełkowych” rozwiązań, umożliwia także całkowite zautomatyzowanie procesu naliczania, księgowania i rozwiązywania rezerw związanych z okresowymi świadczeniami, takimi jak niewykorzystane urlopy czy premie. Dzięki pełnej informatyzacji i automatyzacji tego obszaru specjaliści działu kadr i płac nie tylko mają możliwość przeprowadzenia całego tego procesu w systemie informatycznym, ale przede wszystkim uzyskują stały dostęp do przejrzystego i kompletnego raportowania kosztów, uwzględniającego bieżący stan rezerw.

BHP – można prościej

Jednym z obszarów, który stanowi codzienne wyzwanie dla działów kadr jest bezpieczeństwo i higiena pracy.  Oprogramowanie GAVDI BHP Box umożliwia uproszczenie i zautomatyzowanie  procesów BHP, począwszy od określenia czynników ryzyka i potencjalnych zagrożeń na określonych stanowiskach, po badania wstępne i okresowe. Aplikacja pozwala w łatwy sposób zarządzać odzieżą roboczą i środkami ochrony, a także ewidencjonować dane o wypadkach w pracy i w drodze do pracy. W ten sposób, przy wsparciu informatycznym, specjaliści HR mogą nie tylko mieć stały wgląd we wszystkie zdarzenia i fakty w obszarze BHP, ale także na bieżąco uzyskiwać raporty i zestawienia umożliwiające sprawną realizację procesów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Źródło: Gavdi

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Kompleksowe wsparcie IT w zarządzaniu szkoleniami coraz ważniejsze dla firm

Dodany 23 stycznia 2014 przez admin

Silna zależność między sukcesem biznesowym firmy a rozwojem kompetencji pracowników powoduje, że o konieczności inwestowania w szkolenia nie trzeba przekonywać żadnej nowoczesnej i dojrzałej organizacji. Na znaczeniu zyskują nie tylko same szkolenia, ale także sprawne i efektywne zarządzanie nimi, które nie byłoby możliwe bez specjalistycznych rozwiązań informatycznych. W ubiegłych latach średnie i duże firmy zwykle korzystały z takiego wsparcia w dość podstawowym wymiarze, dziś coraz chętniej sięgają po zaawansowane narzędzia umożliwiające kompleksowe obsłużenie całego procesu planowania, budżetowania i zarządzania szkoleniami.

Jak wykazało badanie Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce 2013, ponad 70 proc. badanych firm deklaruje, że inwestuje w swoich pracowników[1]. Dofinansowanie udziału zatrudnionych w różnego rodzaju kursach i szkoleniach deklarowało 75% średnich i 85% dużych przedsiębiorstw.  W tej wielkości organizacjach zarządzanie procesem planowania, budżetowania czy oceny efektywności szkoleń nie mogłoby się odbywać bez wsparcia wyspecjalizowanych rozwiązań informatycznych.

Jeszcze niedawno firmy szukając narzędzi IT do zarządzania szkoleniami, decydowały się jedynie na wsparcie w bardzo podstawowym zakresie. Popularnością cieszyły się funkcjonalności umożliwiające ewidencję aktywności szkoleniowych pracowników.  Obecnie, w dobie przyspieszającego wyścigu o talenty i inwestowania w rozwój najcenniejszych pracowników, firmy coraz częściej decydują się na kompleksowe rozwiązania, które obsłużą proces zarządzania szkoleniami od momentu  ich precyzyjnego planowania i budżetowania w perspektywie pojedynczej osoby, zespołu czy całej jednostki organizacyjnej, poprzez ewidencję uczestnictwa, szczegółową rejestrację kosztów, aż po ocenę efektywności. – mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska. S.A.

Wsparcie oferowane przez rozwiązania dostępne m.in. w ramach systemu SAP HCM (Human Capital Management) zaczyna się już na etapie analizy potrzeb szkoleniowych. Takie rozwiązania zastosowane w dużej organizacji umożliwiają skrócenie tego procesu z około trzech miesięcy do nawet trzech dni, eliminując potrzebę wertowania tysięcy dokumentów. Cała analiza dokonuje się bezpośrednio w systemie, do którego menadżer podczas oceny pracownika   wprowadza informacje o niezbędnych dla niego szkoleniach, a specjalista z działu personalnego wykonuje raport, którego efektem jest zbiorcza informacja  o potrzebach szkoleniowych w firmie.

Po zebraniu tych danych można następnie łatwo wykonywać zestawienia potencjalnych kosztów zaplanowanych szkoleń w podziale na ich rodzaj czy według jednostek organizacyjnych. W ten sposób system IT pozwala na oszacowanie budżetu koniecznego do realizacji zgłoszonych wcześniej potrzeb. Dzięki temu menadżerowie oraz specjaliści HR w każdej chwili mogą sprawdzić w jakim stopniu i na co wykorzystywany jest budżet szkoleniowy.

Na znaczeniu zyskują także rozwiązania pozwalające na ocenę efektywności szkoleń. Pracodawcy chcą mieć możliwość nie tylko odpowiedniego ich planowania, ale także oceny, na ile inwestycja  w rozwój pracownika przekłada się na realizację celów firmy. Dostępne w systemie HCM powiązanie pomiędzy rodzajem szkolenia, a dostarczaną przez niego kompetencją, pozwala na przykład na wyliczenie jakie nakłady zostały poniesione na rozwój kompetencji krytycznych dla firmy. – dodaje Teresa Olszewska.[1] Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce 2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20121128143313/BKL_broszura_2013.pdf?1371447997

Źródło: Gavdi

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Wystartował system SAP HCM na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

Dodany 24 października 2013 przez admin

Od września b.r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie korzysta produkcyjnie z systemu SAP HCM. Poza administracją kadrową, obsługą czasu pracy i rozliczaniem płac uczelnia zyskała także rozwiązanie do obsługi BHP, ZFŚS, planowania kosztów osobowych, podróży służbowych, zarządzania szkoleniami i ocenami pracowniczymi, samoobsługę pracowniczą i menedżerską oraz integrację tego środowiska z systemem POLON. Projekt jest realizowany przez konsorcjum firm GAVDI Polska S.A. i QUERCUS Sp. z o.o.

Zgodnie z założonym harmonogramem wdrożenia, 6 września b.r. odbył się start produkcyjny nowego rozwiązania. Wówczas miało miejsce pierwsze rozliczenie listy płac dla nauczycieli akademickich. We wrześniu za pomocą nowego systemu wypłacone zostały  wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia dla pozostałych grup pracowniczych.

 „Cieszymy się, że projekt został zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Dzięki temu jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego w nasze ręce zostało oddane nowoczesne narzędzie, które umożliwia efektywniejsze realizowanie operacyjnych procesów związanych z obsługą kadrowo-płacową, lepsze planowanie oraz rozliczanie kosztów.” – mówi Grażyna Elżbieta Fiok, Kanclerz  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie.

 „Na szczególną uwagę w przebiegu projektu zasługuje bardzo dojrzałe i silnie zorientowane biznesowo podejście władz uczelni do całego przedsięwzięcia. Zaangażowanie i determinacja po stronie zespołu wdrożeniowego klienta na wszystkich jego szczeblach zadecydowały o tym, że możemy mówić o sukcesie.” – podkreśla Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A.

„Projekt zrealizowany na  Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej to  doskonały przykład sprawnie i skutecznie przeprowadzonego wdrożenia SAP HCM na uczelni wyższej, który potwierdza, że coraz więcej instytucji akademickich widzi perspektywę wymiernych korzyści  i coraz chętniej sięga po zaawansowane narzędzia technologiczne do zarządzania kadrami.” – dodaje Paweł Wysocki, Prezes Zarządu Quercus sp. z o.o.

Wdrożenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu „Nowoczesny model zarządzania w UMCS”. W ramach umowy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej firmy GAVDI oraz Quercus dostarczą także usługę utrzymania nowego rozwiązania.

Źródło: GAVDI

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING