Archiwum wg Tagów | "finansowanie"

comarch logo

Tags: , , , ,

Finansowanie MŚP/ ERP z dotacji UE. Raport z badań Comarch i dotacjomat.pl

Dodany 12 lutego 2015 przez admin

Blisko 53% małych i średnich przedsiębiorstw zamierza inwestować w systemy i oprogramowanie IT, korzystając z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jak wynika z dokumentu „Finansowanie MŚP/ERP z dotacji UE. Raport z badań Comarch i dotacjomat.pl”, respondenci doceniają wpływ środków unijnych na rozwój konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Głównymi odbiorcami rekordowego budżetu 82,5 mld euro będą przede wszystkim przedsiębiorcy sektora MSP. Jak podkreśla Joanna Dominiak, dyrektor ds. finansowania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, z Comarch ERP: – Najważniejsze obszary, w których wspierane będą firmy, to przede wszystkim: konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, w tym zaawansowane technologie zarządzania przedsiębiorstwem oraz technologie ITC dla wytworzenia innowacyjności procesowej czy produktowej.

Z nadzieją na nową perspektywę

W najbliższym okresie programowania aż 78% przedsiębiorstw deklaruje, że będzie starać się o środki unijne. Zdecydowanie większy odsetek zainteresowanych nowymi środkami stanowią firmy, które były beneficjentami funduszy UE w poprzednim okresie (85% badanych jest zdecydowanych aplikować o dofinansowanie). Niższy poziom przekonania wyrażają przedsiębiorstwa dotychczas niekorzystające ze środków unijnych, jednak blisko 3/4 z nich zamierza sięgnąć po nie w nowym okresie finansowania.

MSP chce inwestować w nowe technologie, mniej w badania i rozwój

Proporcje wykorzystania nowych funduszy zbliżone są do struktury wydatków z poprzedniego okresu finansowania. Aż 81% firm zamierza je przeznaczyć na zakup środków trwałych, a ponad połowa chce zakupić za nie środki niematerialne i prawne, w tym systemy i oprogramowanie IT (53%). Znaczący poziom środków, większy niż dotychczas, przedsiębiorstwa chcą wykorzystać na działania promocyjne (47%) oraz szkolenia i doradztwo (35%). Niestety, i w tym rozdaniu pula środków przeznaczona na działalność badawczo-rozwojową nie będzie dużo większa niż w latach poprzednich (zaledwie 18%).

Innowacyjność, wzrost konkurencyjności i finasowanie trudnych inwestycji

Niewielki stopień wykorzystania środków unijnych w inwestycjach nie oznacza, że przedsiębiorcy nie dostrzegają znaczenia tych instrumentów w ogóle. Zdecydowana większość zgadza się ze stwierdzeniem, że fundusze unijne przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności firm (85%), pomagają sfinansować skomplikowane projekty inwestycyjne (89%), a także wpływają na poziom innowacyjności (88%). Zaledwie 4% badanych uznało pomoc unijną za zupełnie niepotrzebną i bez wpływu na gospodarkę. Zdaniem przedsiębiorstw środki unijne są potrzebne, ale istnieją przyczyny, dla których firmy nie sięgają po nie.

Bezzwrotne dotacje numer 1 wśród MSP

W zakończonych dotychczas naborach największym zainteresowaniem cieszyły się bezzwrotne dotacje, o które aplikowało 1/3 respondentów. Jak wynika z raportu, inwestycje w przedsiębiorstwach są finansowane przede wszystkim ze środków własnych – niemal wszyscy respondenci wskazali je jako istotne (15%), ważne (21%) lub wręcz kluczowe (62%). Dla 65% badanych duże znaczenie mają także dotacje unijne – dla 15% są wręcz kluczowym źródłem przy finansowaniu inwestycji i zajmują drugą pozycję pod względem ważności źródeł finansowania. Instrumenty pozadotacyjne pełnią zdaniem badanych dużo mniejszą rolę w inwestycjach – dofinansowanie zwrotne było kluczowe zaledwie dla 4% respondentów – w przypadku pożyczek i dla 1%, jeśli chodzi o kredyt technologiczny.

Procedury, problemy prawne, czyli wyzwania nowej perspektywy

Zdaniem 80% badanych dostępność funduszy unijnych dla firm jest ograniczona. Zdecydowana większość przedsiębiorstw (85%) uważa, że pozyskiwanie środków jest trudne. Ponadto firmy wskazują, że procedury pozyskania środków unijnych są skomplikowane (85%), a wykorzystanie dofinansowania implikuje problemy prawne (63%). Znaczące jest to, że mimo iż środki unijne są dostępne w Polsce od kilkunastu lat, 64% przedsiębiorstw tak naprawdę nie wie, jak się o nie starać. Respondenci wskazali kilkanaście barier, utrudniających pozyskiwanie funduszy w latach 2006-2013. Najczęściej wymieniali oni niejasne kryteria oceny (41%) i zbyt długi czas oczekiwania na wyniki konkursu (39%). Ponad 1/3 przedsiębiorstw (37%) miała problemy z przygotowaniem wniosku. Kolejne przeszkody to chociażby zbyt długi czas oczekiwania na środki (31%) czy też trudne procedury związane z pozyskaniem dofinansowania (30%). Co ciekawe, jedynie 7% wskazało jako przyczynę niepowodzenia nieskuteczność firm doradczych. Jak widać, większość barier dostrzeżonych przez przedsiębiorców tkwiła po stronie instytucji pośredniczących. Tym bardziej, że prawie 1/3 respondentów (29%) wskazała również jako czynnik utrudniający pozyskiwanie funduszy niekompetencję urzędników.

Internet i wsparcie ekspertów

Głównym źródłem pozyskiwania informacji na temat funduszy UE pozostaje Internet. Zarówno w poprzednim, jak i w najnowszym okresie finansowania firmy deklarują, że najczęściej korzystają z tego kanału. Spore znaczenie dla przedsiębiorców mają także opinie ich partnerów biznesowych. – W najnowszym okresie finansowania ponad 3/4 firm zamierza aplikować o środki unijne, przy czym większość stanowią te przedsiębiorstwa, które z finansowania skorzystały już wcześniej. W większym stopniu, niż to miało miejsce w poprzednim okresie finansowania, przedsiębiorstwa mają zamiar skorzystać z usług firm doradczych specjalizujących się w pozyskiwaniu funduszy UE. Spowodowane jest to zapewne także tym, że poziom swojej wiedzy na temat nowych funduszy respondenci oceniają w większości jako niedostateczny – mówi Szymon Gawryszczak, prezes Agencji Rozwoju Innowacji SA, współautor „Finansowanie MŚP/ ERP z dotacji UE. Raport z badań Comarch i dotacjomat.pl:

Więcej informacji i pełny raport:

www.Comarch.pl/ERP

www.FinansowanieIT.Comarch.pl

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , , ,

Nowa perspektywa unijna, nowe trendy w finansowaniu IT

Dodany 08 stycznia 2015 przez admin

Startująca w tym roku perspektywa finansowa 2014-2020, otwiera wyjątkowo duże możliwości finansowania przedsiębiorstw z dotacji UE oraz zyskujących na znaczeniu środków zwrotnych. Jest to zatem szansa na zbudowanie silnego potencjału polskiej gospodarki opartej na wiedzy, technologii i innowacjach oraz ich twórczym wykorzystaniu w biznesie.

Głównymi odbiorcami rekordowego budżetu 82,5 mld euro będą przede wszystkim przedsiębiorcy sektora MSP, są oni bowiem nie tylko formalnymi beneficjentami Funduszy Europejskich, ale także „kreatorami” innowacyjnej myśli technicznej, wdrażanej w praktyce biznesowej. Najważniejsze obszary, w których wspierane będą firmy, to przede wszystkim: konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, w tym zaawansowane technologie zarządzania przedsiębiorstwem oraz technologie ITC dla wytworzenia innowacyjności procesowej czy produktowej.

Najwięcej środków w regionach!

Wsparcie dla inwestycji przedsiębiorców – podobnie jak w dotychczasowej perspektywie pochodzić będzie z trzech głównych źródeł (programów operacyjnych):

  • krajowych  – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  • regionalnych – w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
  • Programu Polska Wschodnia – skoncentrowanego na rozwoju województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Jednak szczególne znaczenie dla wsparcia wdrożenia inwestycji związanych z zakupem nowych technologii ITC w nowej perspektywie finansowej będą miały Regionalne Programy Operacyjne.

Wzmocnieniu ulegnie wsparcie regionów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, które otrzymają do wyłącznej dyspozycji więcej środków. Obecnie jest to jedna czwarta alokacji dla Polski.

W ramach nowych programów regionalnych firmy zainteresowane technologiami sfinansują np.: zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego wprowadzenie nowej e-usługi, rozwój działalności on-line poprzez wdrożenie systemu zarządzania sprzedażą i usługami, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem klasy ERP.

Na realizację 15 regionalnych programów przeznaczono ok. 60 proc. funduszy strukturalnych.

 

Gdzie w największych regionach przedsiębiorcy mogą szukać wsparcia w inwestycjach technologicznych?

Małopolskie: 3.2.1. Wsparcie inwestycyjne dla firm MSP

Łódzkie: 3.3. + 3.4. Wspieranie zdolności MSP do udziału w innowacjach

Lubelskie: 3.3. Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych produktów i usług

Pomorskie: 3.3. Wspieranie tworzenia i rozwoju produktów i usług

Śląskie: 2.2. Technologie ITC w działalności gospodarczej

Mazowieckie 2.2. Rozwój produktów i usług opartych na ITC, e-handlu

Wielkopolskie: 3.3. Rozwój produktów i usług opartych na innowacjach

Dolnośląskie: 1.5. Rozwój produktów i usług MSP

Nowa alternatywa dla dotacji – środki zwrotne

Od 2014 znacząco zwiększy się nie tylko wsparcie dotacyjne dla MSP, ale także rola instrumentów zwrotnych, takich jak preferencyjne kredyty, pożyczki i poręczenia dla firm. Będzie to szczególnie widoczne w prostszych projektach inwestycyjnych w programach regionalnych.

Wykorzystane zostaną doświadczenia i wnioski z poprzedniej perspektywy finansowej, w której przedsiębiorcy mogli korzystać z instrumentów kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego, wspierającego wdrażanie inicjatywy JEREMIE, czyli mechanizmu zwrotnego wsparcia pożyczkowego dla przedsiębiorstw. Do 2015 roku z pomocą pośredników finansowych, tj. banków komercyjnych, BGK udostępni przedsiębiorcom ponad 1,66 mld zł.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa korzystną tendencją finansowania inwestycji może się okazać obniżenie poziomu dofinansowania projektów dotacyjnych – firmy będą angażowały więcej kapitału prywatnego, przez co projekty dotowane będą bardziej przemyślane, a liczba składanych wniosków mniejsza.

Z kolei większa rola pozadotacyjnych instrumentów zwrotnych umożliwi łatwiejszy dostęp do niskooprocentowanych kredytów i pożyczek. Ten trend w finansowaniu znalazł odzwierciedlenie w ofercie Comarch, który dzięki współpracy z IBM wprowadził unikalne na rynku narzędzie finansowania inwestycji IT – Comarch Financing.

Comarch Financing to w pełni elastyczny instrument kredytowania, który daje możliwość finansowania produktów IBM i innych dostawców w zakresie sprzętu, systemów informatycznych oraz pełnego wachlarza usług instalacyjnych – wszystko na unikalnych warunkach finansowych, w ramach jednej umowy.

Najnowsze rozwiązanie finansowania jest unikatowe na rynku narzędzi finansowych, na którym brakowało dotąd w pełni elastycznych rozwiązań umożliwiających objęcie pełnych kosztów wdrożenia technologii jedną umową finansowania. Teraz będzie to możliwe!

Narzędzie to może stanowić również zabezpieczenie kosztów realizacji projektów finansowanych z UE, współtworząc plan finansowy projektów unijnych, a także wpisywać się w coraz mocniejszy trend alternatyw dla środków UE jako rozwiązanie kredytowania inwestycji na preferencyjnych warunkach finansowych.

Autor: Joanna Dominiak, kierownik ds. finansowania ERP Comarch SA

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , ,

Comarch Financing – nowy sposób finansowania inwestycji IT

Dodany 12 czerwca 2014 przez admin

Comarch wraz z IBM Global Financing wprowadzają zupełnie nowatorskie na rynku finansowym rozwiązanie finansowania inwestycji IT – Comarch Financing.

Comarch Financing to elastyczny instrument kredytowania, dzięki któremu firmy sfinansują pełen projekt inwestycji w technologię informatyczną. Rozwiązanie to daje możliwość finansowania produktów IBM i innych dostawców w zakresie: sprzętu, systemów informatycznych oraz pełnego wachlarza usług instalacyjnych, na unikalnych warunkach finansowych.

Jak podkreśla Silvester Behun, Channel Leader IBM Global Financing na Centralną i Wschodnią Europę – Aby pomóc klientom w lepszym przepływie środków pieniężnych wraz Comarch podjęliśmy śmiały krok i wspólnie wprowadziliśmy narzędzie Comarch Financing, które oferuje bardzo konkurencyjne ceny, elastyczne warunki i możliwość finansowania w dowolnym okresie pełnego rozwiązania informatycznego, w tym usług doradczych, oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Zdaniem Joanny Dominiak, kierownika Centrum Finansowania ERP – Nasi klienci od kilku lat finansują zakup i wdrożenie systemów Comarch ERP z wykorzystaniem alternatywnych form finansowania jak leasing IT czy kredyt. Mimo, że narzędzia te coraz mocniej zyskują na znaczeniu, brakowało na rynku w pełni elastycznych rozwiązań umożliwiających objęcie pełnych kosztów wdrożenia technologii jedną umową finansowania. Nasze najnowsze rozwiązanie to elastyczny sposób na sfinansowanie nie tylko oprogramowania, ale też pełnego kosztu wdrożenia oraz potrzebnego sprzętu na doskonałych warunkach finansowych, przy minimalnych formalnościach w ramach jednej umowy.

Nowe narzędzie finansowania dostępne jest w sieci sprzedaży Comarch oraz IBM Global Financing od początku czerwca br.

Więcej informacji: www.comarch.pl/erp/finansowanie/comarch-financing

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING