Archiwum wg Tagów | "edu"

Tags: , , , ,

Jedyna w Polsce uczelnia kształcąca kadrę oficerską policji wybrała oprogramowanie GRUPY SIMPLE

Dodany 30 lipca 2015 przez admin

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, jedyna uczelnia w kraju, kształcąca kadrę oficerską policji, podpisała umowę z Grupą Kapitałową SIMPLE na wdrożenie systemu dziekanatowego SIMPLE.EDU.

Realizacja projektu pozwoli unowocześnić komunikację uczelni ze studentami, zautomatyzować obsługę sesji egzaminacyjnych, wprowadzić elektroniczną legitymację studencką oraz internetową rekrutację studentów. System umożliwi również władzom uczelni, zgodnie z wymogami ustawy o szkolnictwie wyższym, badanie losów absolwentów uczelni oraz pozwoli ewidencjonować dorobek naukowy pracowników.

Grupa Kapitałowa SIMPLE wdroży system SIMPLE.EDU w takich obszarach jak:

 • Obsługa studentów
 • Ankietowanie
 • WEB BAZUS
 • Akademiki
 • Internetowa Rekrutacja Kandydatów
 • Wirtualny dziekanat
 • Dorobek Naukowy
 • Badanie losów zawodowych absolwentów
 • ELS (elektroniczna legitymacja studencka)

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest częścią systemu edukacyjnego funkcjonariuszy w Polsce. Pełni istotną rolą w kształceniu kadr kierowniczych i dowódczych Policji. Studenci WSPol w Szczytnie zdobywają wiedzę z zakresu nauk prawnych, nauk humanistycznych i społecznych, etyki zawodowej oraz przedmiotów zawodowych (taktyka służby prewencji, taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej, bezpieczeństwo ruchu drogowego). Przechodzą oni również szkolenia z zakresu taktyk i technik interwencji policyjnych, strzelania, obsługi policyjnego sprzętu łączności i policyjnych systemów informatycznych. Od 2014 roku uczelni uczestniczy w działaniach programu ERASMUS. Dzięki temu możliwe są wyjazdy w celach edukacyjnych (praktyki, szkolenia) studentów, kadry edukacyjnej.

Grupa Kapitałowa SIMPLE to najczęściej wybierany partner biznesowy w zakresie wdrożeń systemów informatycznych w branży edukacyjnej. System SIMPLE.EDU wspiera procesy administracyjne i edukacyjne w ponad 70 uczelniach w kraju.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Największa Uczelnia regionu Warmińsko – Mazurskiego wybrała SIMPLE

Dodany 25 marca 2014 przez admin

Kolejna Uczelnia wybrała firmę SIMPLE S.A. do realizacji projektu wzmocnienia swojego potencjału. 28 lutego 2014 roku Władze Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie podpisały umowę, której przedmiotem jest budowa zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania uczelnią w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie”.

Wdrożenie platformy SIMPLE.EDU zostanie przeprowadzone w obszarach:

 • Finanse i Księgowość
 • Majątek Trwały
 • Zarządzanie Personelem
 • Obrót Towarowy
 • Zamówienia Publiczne
 • Budżetowanie i Kontroling z portalem dysponentów budżetu

Rozwiązanie SIMPLE.EDU, które zastąpi dotychczas eksploatowany rozproszony system, usprawni realizację procesów administracyjnych, poczynając od obsługi kadrowo-płacowej 3500 pracowników zatrudnionych w UWM, poprzez ewidencjonowanie majątku uczelni i wyliczanie amortyzacji, po obszar Business Intelligence, który zapewni UWM dostęp do raportów i analiz biznesowych, ukazujących rentowność poszczególnych obszarów jednostki.

Spółka SIMPLE wykona analizę potrzeb Uniwersytetu, na podstawie której zostaną zrealizowane prace wdrożeniowe oraz integracyjne. Ogromna ilość danych, przechowywanych w dotychczas wykorzystywanym systemie, zostanie w ramach migracji, automatycznie zaimplementowana w SIMPLE.EDU. Wraz z zakończonymi pracami wdrożeniowymi, użytkownicy zostaną objęci cyklami szkoleń, zapewniającymi sprawne rozpoczęcie pracy w nowym systemie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to intensywnie rozwijająca się jednostka. Skutecznie wykorzystuje środki z funduszy unijnych, co przekłada się na zwiększoną bazę dydaktyczną i naukową oraz nowoczesne wyposażenie laboratoriów i pracowni. Uczelnia systematycznie oddaje do dyspozycji studentów nowe wydziały i kierunki kształcenia.
Obecnie UWM składa się z 17 wydziałów i 61 kierunków, z których korzysta ponad 27,5 tysiąca studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: ,

SIMPLE powiększa pulę Uczelnianych kontraktów

Dodany 11 grudnia 2013 przez admin

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach podjęła decyzję o konieczności wdrożenia jednolitego oprogramowania, które usprawni procesy zarządcze. Uczelnia do tego celu wybrała oprogramowanie SIMPLE.EDU zastępując dotychczas funkcjonujące oprogramowanie również w części dziekanatowej.W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, wyłoniono Spółkę SIMPLE do realizacji zadania, którego przedmiotem jest instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP do zarządzania placówką edukacyjną, przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, zaprojektowanie/dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb Zamawiającego, przeprowadzenie szkoleń w zakresie funkcjonalności i użytkowania rozwiązania oraz migracji danych z dotychczas wykorzystywanych systemów, które przestały już spełniać oczekiwania uczelni. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt.: „Górnośląska WSP – Jakość i Przyszłość Regionu”.

SIMPLE S.A. przeprowadzi wdrożenie w następujących obszary obejmujących zarówno część dziekanatową jak i administracyjną szkoły:

 • Dziekanat (dane studentów, planowanie toku studiów, obsługa dydaktyki i studentów),
 • Dyplomowanie,
 • Obsługa finansowa studenta,
 • Praktyki studenckie,
 • Stypendia,
 • Pensum,
 • Planowanie zajęć,
 • Krajowe Ramy Kwalifikacji,
 • Portal rekrutacyjny,
 • Wirtualny dziekanat i wirtualny prowadzący
 • Ankietowanie studentów, badanie losów absolwentów,
 • System obsługi studentów, w tym CRM – system wspomagający procedury zarządzania relacjami z klientami – studentami
 • Finanse i Księgowość,
 • Zarządzanie Personelem wraz z aplikacją HRM do zarządzania kapitałem ludzkim 
 • Majątek Trwały z obsługą kodów kreskowych,
 • Obrót Towarowy
 • Budżetowanie, kontroling, analizy finansowe (BI)

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach to najlepsza niepubliczna uczelnia pedagogiczna na Śląsku z doskonałym zapleczem dydaktycznym i wykwalifikowaną, renomowaną kadrą. W murach uczelni kształcą się przyszli pedagodzy i nauczyciele oraz specjaliści do pracy edukacyjnej z uczniami o specyficznych potrzebach.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: ,

Uczelnia jutra z SIMPLE S.A.

Dodany 26 listopada 2013 przez admin

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu w trybie przetargu nieograniczonego wybrała oprogramowanie firmy SIMPLE S.A., które będzie podstawą w sprawniejszym i efektywniejszym zarządzaniu zasobami placówki.

W ramach projektu „Uczelnia jutra – wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu” zostanie zaimplementowana platforma SIMPLE.EDU w obszarach:

 • Finanse i Księgowość
 • Majątek Trwały (Inwentaryzacja majątku rzeczowego uczelni w oparciu o kody kreskowe)
 • Obrót Towarowy
 • Zarządzanie Personelem z rozbudową o elektroniczny rejestr czasu pracy
 • Zarządzanie Projektami (planowanie, zarządzanie i monitoring projektów naukowo-badawczych)
 • Budżetowanie
 • Moduł Ankietowanie i Śledzenie Losów Absolwentów

W ramach powyższego zadania w Uczelni zostanie wdrożone rozwiązanie klasy Bussines Intelligence do sprawnego harmonogramowania i kontrolingu finansów szkoły oraz Elektroniczny Obiegu Dokumentów dla 200 użytkowników, który zautomatyzuje obieg informacji.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego to państwowa szkoła wyższa w Poznaniu, kształcąca wysoko kwalifikowane kadry w zawodach praktycznych dla potrzeb wychowania fizycznego i zdrowotnego oraz rehabilitacji, sportu wyczynowego, turystyki i rekreacji.
Obecnie uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na czterech kierunkach I i II stopnia prowadzonych w ramach dwóch wydziałów i jednego wydziału zamiejscowego.
O sprawność fizyczną studentów dba wykwalifikowana kadra ponad 100 pracowników zatrudnionych w Uczelni.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: ,

Liczba 60 Uczelni systematycznie się zwiększa!

Dodany 04 listopada 2013 przez admin

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie usprawni komunikację ze studentami oraz ułatwi proces rekrutacji z pomocą oprogramowania SIMPLE.EDU.

Projekt System wspomagający zarządzanie i administrowanie Wyższą Szkołą Integracji Europejskiej – zakup, wdrożenie i szkolenia – zakłada wdrożenie obszaru BAZUS w następujących obszarach:

 • Wirtualny Dziekanat – Moduł Student, Moduł Wykładowca
 • Internetowa Rekrutacja
 • Biuro Karier
 • Śledzenie Losów Absolwentów
 • Hurtownia Danych

Platforma SIMPLE.EDU stała się najczęściej wybieranym Informatycznym Systemem do Kompleksowego Zarządzania Uczelnią. Dzięki modułowej budowie, inwestor – szkoła wyższa może wybrać obszary, które w danej chwili są niezbędne do jej prawidłowego i sprawniejszego funkcjonowania. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej zdecydowała się na obszar dziekanatowy BAZUS – część platformy SIMPLE.EDU zapewniającą usprawnienie i kontrolę systemu kształcenia, szybki dostęp i przepływ informacji między studentami, wykładowcami oraz administracją. Implementacja rozwiązania umożliwi obniżenie kosztów funkcjonowania uczelni i zwiększenia jej konkurencyjności.

Konsultanci SIMPLE przeprowadzą wymaganą integrację z aplikacjami już funkcjonującymi w uczelni oraz usprawnią proces wdrażania pracowników w obsługę nowego systemu.
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej istnieje od 1999 roku. Jej założycielem jest Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” – jedna z największych niemieckich instytucji edukacyjnych. Uczelnia oferuje nowoczesne warunki studiowania, program nauczania oparty na wzorcach europejskich, wiedzę z zakresu języków obcych oraz zastosowania technik informatycznych.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: ,

„Uczelnia Liderów” wybrała platformę SIMPLE.EDU

Dodany 17 października 2013 przez admin

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, jako 11 jednostka w 2013 roku, zdecydowała się na wymianę dotychczas funkcjonującego w Uczelni oprogramowania na kompleksową i zintegrowaną platformę SIMPLE.
Firma SIMPLE S.A., której oferta została uznana za najkorzystniejszą, przeprowadzi wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania uczelnią wyższą – SIMPLE.EDU

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie w związku z realizowanym projektem pt. „Modelowo Zarządzana Uczelnia”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, usprawni realizację prac w obszarach:

Administracyjnym:

 • Finanse i Księgowość,
 • Zarządzanie Personelem,
 • Budżetowanie,
 • Obrót Towarowy
 • Majątek Trwały,
 • Zarządzanie Badaniami,
 • Kontroling i Analizy,

Dziekanatowym:

 • Moduł Dziekanatowy,
 • Wirtualny Dziekanat,
 • Krajowe Ramy Kwalifikacji,
 • Obsługa Finansowa Studenta,
 • Planowanie Zajęć,
 • Obsługa Sesji,
 • Stypendia,
 • Ankietowanie,
 • Dyplomowanie,
 • Praktyki Studenckie,
 • Pensum,
 • Portal Rekrutacyjny,
 • Akademickie Biuro Karier,
 • Monitorowanie Losów Absolwentów,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie kształci w zakresie szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych Jednostka otrzymała tytuł „Uczelni Liderów” i znana jest jako placówka wychodząca naprzeciw najnowszym trendom edukacyjnym.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Politechnika Świętokrzyska wybiera SIMPLE

Dodany 07 października 2013 przez admin

Jedna z największych uczelni technicznych w województwie świętokrzyskim – Politechnika Świętokrzyska będzie użytkownikiem systemu SIMPLE.EDU
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego spółka SIMPLE została wybrana wykonawcą zadania dostawy i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu „Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską WiRKIN”.

Wdrożenie obejmie następujące obszary:

 • Finanse i Księgowość wraz z integracją z serwisem transakcyjnym PekaoBIZNES24
 • Majątek Trwały wraz z systemem obsługi czytników kodów kreskowych
 • Obrót Towarowy
 • Zarządzanie Personelem wraz z integracją z programem Płatnik
 • HRM do zarządzania kapitałem ludzkim oraz planowania i rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w Uczelni
 • Budżetowanie i analizy
 • Obieg dokumentów

Politechnika Świętokrzyska jest najstarszą szkołą w regionie i jedyną na tym terenie państwową uczelnią techniczną. Jej początek datuje się na 1965 rok. Aktualnie Politechnika zatrudnia 450 nauczycieli akademickich, którzy dbają o wysoki poziom wiedzy ponad 10 000 studentów w ramach 16 kierunków i 50 specjalności.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Jedna z największych wrocławskich uczelni wybrała oprogramowanie SIMPLE

Dodany 11 września 2013 przez admin

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to kolejna perełka w tegorocznym dorobku uczelnianym SIMPLE S.A.

Ogłoszone przez Uczelnię postępowanie przetargowe na realizację projektu Wykonanie dzieła w postaci dostawy licencji, zaprojektowania konfiguracji, wykonania, uruchomienia i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wyłoniło ofertę firmy SIMPLE z autorskim oprogramowaniem dedykowanym Uczelniom Wyższym – SIMPLE.EDU.

Zarządzanie tak dużą organizacją, jaką jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, pod względem zatrudnienia jak i majątku, wymaga odpowiednich narzędzi, przy pomocy których Władze placówki będą mogli podejmować trafne decyzje zarządcze.

Dlatego też, wdrożenie systemu SIMPLE.EDU obejmie następujące obszary:

 • Finanse i Księgowość
 • Majątek Trwały
 • Obrót Towarowy
 • Zarządzanie Personelem
 • Elektroniczny Obieg Dokumentów
 • Budżetowanie i Kontroling
 • Obsługa Zamówień Publicznych 
 • Remonty
 • Zarządzania Nieruchomościami
 • Portal Pracowniczy
 • Obszar Bazus – Akademiki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to liczący się ośrodek badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, jak również jedna z największych szkół ekonomicznych w kraju, odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.
Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona przez ponad 800 osobową kadrę na czterech wydziałach: Nauk Ekonomicznych, Inżynieryjno-Ekonomicznym, Zarządzania, Informatyki i Finansów, Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. W murach szkoły kształci się ponad 17 000 studentów, w ramach 9 kierunków do wyboru.

Wartość kontraktu to prawie 4 000 000,00 złotych.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , ,

PARKIET: SIMPLE skutecznie łowi Szkoły Wyższe

Dodany 03 czerwca 2013 przez admin

Jeden z najczęściej przeglądanych portali poświęconych gospodarce, giełdzie papierów wartościowych oraz rynkowi kapitałowemu, opublikował komentarz dotyczący podpisanych przez Spółkę SIMPLE w tym roku nowych kontraktów w branży publicznej oraz ich wartości.

„Obsługa uczelni wyższych i instytutów naukowych będzie miała istotny wpływ na tegoroczne wyniki SIMPLE. Łączna wartość kontraktów parafowanych w tym roku wynosi już 16,82 mln zł brutto.”

Tylko na początku 2013 roku SIMPLE podpisało 5 umów uznanych za znaczące.

Pomorska uczelnia jest już piątą szkołą wyższą, która od początku roku zadecydowała się na zakup oprogramowania giełdowej firmy. Wcześniej SIMPLE podpisało podobne umowy m.in. ze Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, która kosztem 1,21 mln zł brutto, kupiła system do zarządzania. Podobne rozwiązanie nabyła też Akademia Morska ze Szczecina która zapłaciła 3,45 mln zł brutto oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (1,39 mln zł brutto).”
„Z usług SIMPLE chętnie korzystają też instytuty naukowe. W tym roku na zakup oprogramowania od tej spółki zdecydowały się już m.in.: Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach (wartość umowy to 0,76 mln zł brutto) i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie (3,92 mln zł brutto).”

 

Firma SIMPLE od 25 lat prężnie działa na polskim rynku IT dostarczając rozwiązania informatyczne do niemal wszystkich gałęzi polskiej gospodarki. W ostatnim czasie, Spółka swoją obecność wyraźnie zaznaczyła w branży edukacyjnej oraz naukowo – badawczej, gdzie zdobywa wielomilionowe kontrakty.

Źródło: www.simple.com.pl

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Akademia Morska wdraża kolejny obszar platformy SIMPLE.EDU

Dodany 22 maja 2013 przez admin

08.05.2013 roku Akademia Morska w Gdyni w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisała umowę z SIMPLE S.A. na Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspierającego Proces Kształcenia w Akademii Morskiej w Gdyni wraz z dostawą sprzętu (ZSIWPK). Implementacja obszaru dziekanatowego platformy SIMPLE.EDU w struktury Uczelni usprawni komunikację przyszłych oficerów marynarki z dziekanatem oraz ułatwi studentom oraz wykładowcom dostępu do informacji związanych z zajęciami, egzaminami, rozliczeniami za studia czy akademik.
W Akademii w ramach realizowanego projektu, zostaną wdrożone następujące obszary platformy SIMPLE.EDU:

 • rekrutacja kandydatów
 • obsługa elektronicznej legitymacji studenckiej
 • obsługa działu kształcenia
 • planowanie zajęć
 • proces przyznawania stypendium
 • wsparcie pracy dziekanatów
 • wirtualny dziekanat
 • rozliczanie dydaktyki
 • rozliczenia finansowe


Akademia Morska w Gdyni ponadto jest użytkownikiem platformy SIMPLE.EDU w obszarze administracyjnym oraz posiada system do Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Akademia Morska w Gdyni to uczelnia kształcąca kadrę oficerską dla floty handlowej oraz menedżerską dla przedsiębiorstw lądowego zaplecza gospodarki morskiej, spełniającą krajowe, europejskie i światowe wymagania edukacyjne oraz dająca absolwentom podstawy kariery zawodowej na globalnym rynku pracy. W chwili obecnej Akademia zatrudnia ponad 400 nauczycieli akademickich oraz kształci ponad 8000 studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na poziomach inżynierskim, magisterskim, licencjackim i magisterskim uzupełniającym na 4 Wydziałach: Wydział Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny, Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa.

Źródło: www.simple.com.pl

 

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING