Archiwum | maj, 2014

comarch logo

Tags: , , ,

Co z perspektywą 2014? Czyli o nowym budżecie Unii Europejskiej na innowacje w MSP

Dodany 30 maja 2014 przez admin

„Wdrożenie programu skoku cywilizacyjnego, jakiego Polska powinna dokonać do 2020 roku” – tak zadanie nowej perspektywy finansowej podsumował Donald Tusk po spotkaniu ministrów resortów najbardziej zaangażowanych w realizację tego planu. Startująca w tym roku nowa perspektywa finansowa 2014-2020 stwarza możliwości finansowania przedsiębiorstw, ale będzie też szansą na zbudowanie silnego potencjału polskiej gospodarki, opartej na wiedzy, technologii i innowacjach oraz ich twórczym wykorzystaniu w biznesie.

Po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski Polsce przyznano 72,9 miliarda euro na realizację polityki spójności. W wyniku dalszych negocjacji w lutym tego roku kwota wzrosła o ok. 13 proc. i wynosi obecnie ponad 82 miliardy euro.

MSP głównym odbiorcą środków Unii Europejskiej

Wśród najważniejszych obszarów, na które przeznaczone zostaną fundusze europejskie w nowym rozdaniu, są konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, energetyka, środowisko, kultura oraz zatrudnienie, edukacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Podobnie jak w mijającej perspektywie 2007-2013 przedsiębiorcy sektora MSP mogą liczyć na największe wsparcie, są oni bowiem nie tylko formalnymi beneficjentami funduszy europejskich, ale także kreatorami innowacyjnej myśli technicznej, wdrażanej w praktyce biznesowej. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce, mogą zatem liczyć na duże wsparcie ze środków unijnych na lata 2014-2020. Szczególnie istotne będą tu środki inwestowane w badania, rozwój i innowacje oraz w podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, a także w system instrumentów zwrotnych, takich jak fundusze pożyczkowe czy preferencyjne kredyty inwestycyjne na wsparcie innowacyjności.

Wsparcie dla przedsiębiorców, podobnie jak w dotychczasowej perspektywie, pochodzić będzie z trzech głównych źródeł (programów operacyjnych): krajowych (w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój), regionalnych (w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych) oraz Programu Polska Wschodnia (skoncentrowanego na rozwoju województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego).

Główne cele skierowane bezpośrednio do firm dotyczą ich inwestycji w badania, innowacje, nowe technologie oraz podnoszenia konkurencyjności poprzez wdrażane technologie, na które przewidziano prawie 16 miliardów euro. Dzięki tym środkom w 2020 roku nakłady na działania badawczo-rozwojowe wyniosą w Polsce 1,7 proc. PKB. Obecnie jest to około 0,9 proc.

Dla osiągnięcia tego celu szczególnie istotna jest ścisła współpraca sfery biznesu i nauki. Inspirowaniu wspólnych działań będzie służyć też wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu, takich jak parki naukowo-technologiczne, klastry czy centra transferu technologii.

Unijne fundusze w nowej perspektywie mają też przyczynić się do zmiany proporcji nakładów na badania i rozwój poprzez większe zaangażowanie kapitału prywatnego i pobudzenie firm do inwestowania własnych zasobów.

Na poziomie regionalnym planowane jest wsparcie dla przedsiębiorców MSP w zakresie rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informatycznych, sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych odpowiadających ich potrzebom, a także wprowadzania procesów modernizacyjnych.

Co nowego w 2014 roku?

Polityka spójności w ramach nowej perspektywy będzie skoncentrowana na ograniczonej liczbie celów. Fundusze unijne skierowane zostaną głównie tam, gdzie spodziewać się można największych efektów. Wzmocnieniu ulegnie zatem wsparcie regionów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, które otrzymają do wyłącznej dyspozycji więcej środków.

Nowa perspektywa przyczyni się także do zmiany proporcji finansowania projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw ze środków publicznych, wielkość wsparcia dotacyjnego zostanie zmniejszona i wyniesie maksymalnie do 50 proc. wartości inwestycji.

Nowe instrumenty wsparcia

Poza wsparciem dotacyjnym w perspektywie 2014-2020 zwiększy się znacząco rola instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki i poręczenia dla firm. Szczególnie będzie to widoczne w prostszych projektach inwestycyjnych w programach regionalnych. Natomiast w projektach inwestycyjnych, w których ryzyko niepowodzenia będzie większe, nadal stosowane będą dotacje. Niezwykle istotne z punktu widzenia gospodarki jest sprawienie, by środki zwrotne, którymi będziemy dysponować, były w obrocie także po 2020 roku. Konieczne jest bowiem zapewnienie wsparcia dla firm po 2020 roku, gdy środki z budżetu Unii Europejskiej dla Polski nie będą już tak duże. Taką możliwość oferują instrumenty zwrotne dzięki temu, że pieniądze są wielokrotnie obracane, dodatkowo nie powodują one zaburzenia równowagi rynkowej. Instrumenty zwrotne mają więc pomóc zbudować polski kapitał w tym obszarze, gdy fundusze unijne nie będą dostępne już w takiej wysokości.

W ramach wsparcia inicjatywy wdrażania nowych rozwiązań finansowania rynku MSP wykorzystane zostaną doświadczenia i wnioski z poprzedniej perspektywy finansowej, w której przedsiębiorcy mogli korzystać z instrumentów kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego, wspierającego wdrażanie inicjatywy JEREMIE, czyli mechanizmu zwrotnego wsparcia dla przedsiębiorstw. W 2009 roku BGK podpisał umowy z pięcioma województwami, które zdecydowały się na przeznaczenie części środków z programów regionalnych na ten cel. Do 2015 roku z pomocą pośredników finansowych udostępnionych zostanie przedsiębiorcom ponad 1,66 miliarda złotych. Główny nacisk w dystrybucji nowych narzędzi pozadotacyjnego wsparcia inwestycji przedsiębiorstw położony zostanie na ustandaryzowanie warunków ich udzielania, tak aby we wszystkich województwach obowiązywały podobne zasady przyznawania pożyczek i kredytów.

Planowane jest także dalsze kontynuowanie kredytu technologicznego, który sprawdził się w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013.

Nowa perspektywa finansowa przyniesie zatem znaczące możliwości rozwoju gospodarski w oparciu o innowacje i technologie wdrażane przez firmy MSP, dokapitalizowywane zarówno poprzez środki unijne, jak i mocną ich alternatywę – kredyty i pożyczki. Z pewnością przyniesie nowe sposoby ich dystrybucji, nie należy się jednak obawiać, iż po 2013 roku miejsce dofinansowania działalności firm z dotacji w całości zajmą kredyty i pożyczki. Co prawda, oprocentowanie pożyczek i poręczeń znacząco się obniży, tak by cel większego zaangażowania kapitału prywatnego w inwestycje został osiągnięty, jednak dotacje w dalszym ciągu powinny stymulować rozwój przedsiębiorstw i wzrost konkurencyjności między poszczególnymi branżami polskiej gospodarki.

Autor: Joanna Dominiak, kierownik ds. finansowania, Comarch

Artykuł pochodzi z magazynu Nowoczesne Zarządzanie nr 1/2014.

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

Zmiana na stanowisku prezesa Zarządu Sage sp. z o.o.

Dodany 29 maja 2014 przez admin

Od chwili rozpoczęcia przez Sage działalności w Polsce, co nastąpiło w drodze przejęcia części firmy Matrix.pl SA w 2005 roku, pod zarządem Elwiry Sokołowskiej firma dokonała znacznego postępu, np. podwojono obroty z 30 mln zł do 70 mln zł, wprowadzono w Polsce usługi abonamentowe utrzymania i wsparcia oraz ugruntowano pozycję produktu Sage ERP X3. Jednakże, po tak wielu latach pracy w Sage, Elwira Sokołowska podjęła decyzję o realizacji innych zainteresowań w ramach kontynuacji swojej kariery, w związku z czym w najbliższym czasie odejdzie z Sage.

Obowiązki Dyrektora Generalnego Sage sp. z o.o. będzie czasowo pełnił Jean-Jacques Suter, Dyrektor Generalny Sage Switzerland. Wraz z obecnym zespołem kierowniczym będzie dbał o ciągłość działalności.

Spółka podejmie wszelkie niezbędne działania, aby znaleźć odpowiedniego kandydata, który wprowadzi Sage w Polsce na kolejny poziom rozwoju. Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków w Europie, na którym Sage może osiągnąć dalszy wzrost i zająć pozycję w czołówce rewolucji sieciowej na rynku rozwiązań ERP.

Źródło: Sage

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Dyrektywa UE przyspieszy standaryzację e-faktur w Polsce

Dodany 29 maja 2014 przez admin

Format e-faktury Sage: pierwszy zweryfikowany standard

Parlament Europejski i Rada przyjęły nową Dyrektywę w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (2014/55/EU). Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy, we wszystkich państwach członkowskich rozliczanie zamówień publicznych ma być realizowane wyłącznie z udziałem e-faktur w standardzie umożliwiającym ich automatyczne przetwarzanie.

W poszczególnych krajach UE, po zaimplementowaniu Dyrektywy, administracja państwowa będzie zobowiązana przyjmować od wykonawców zamówień publicznych i koncesjonariuszy faktury w postaci elektronicznej i to w standardzie umożliwiającym automatyzację procesów przetwarzania danych, takich jak np. księgowanie czy ewidencja podatkowa. Dzięki automatyzacji obsługi faktur, administracja i przedsiębiorcy mogą znacząco obniżyć koszty operacyjne.

W Polsce szybka implementacja

Polska już rozpoczęła przygotowania do implementacji Nowej Dyrektywy „Działające pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Finansów Krajowe Wielostronne Forum Elektronicznego Fakturowania dokłada starań, by stworzyć w Polsce warunki umożliwiające szybkie i bezkonfliktowe upowszechnienie efektywnego kosztowo fakturowania. Tym bardziej, że jeszcze przed dwoma laty Polska na tle UE była na ostatnim miejscu na liście krajów adaptujących e-fakturę w obiegu gospodarczym” – mówi Sebastian Christow, Radca Ministra i dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej.

Konsekwencje dla przedsiębiorców i administracji

Po wejściu w życie nowych przepisów, wszyscy przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne będą mogli posługiwać się w komunikacji z administracją ustrukturyzowaną fakturą elektroniczną. Administracja z kolei będzie musiała dostosować swoje systemy informatyczne i wewnętrzne procesy do automatycznej obsługi e-faktur.

Należy zwrócić uwagę na dwie kwestie:

 1. rozpowszechniony obecnie w gospodarce PDF, jako format e-faktury, nie spełnia wymogu określonego w Dyrektywie;
 2. w UE, w tym także w Polsce, nie ma rozpowszechnionych, a tym bardziej dominujących standardów e-fakturowania, które spełniałyby wymogi Dyrektywy.

Pierwszy standard należy do Sage, KWFEF zaprasza do rejestracji kolejnych

Wiadomo, że w UE dopiero około roku 2017 ma zostać wprowadzony ogólnoeuropejski standard faktury elektronicznej, nad którym obecnie pracuje Komisja Europejska wraz z międzynarodowym zespołem ekspertów (w gronie doradczym jest m.in. Krajowe Wielostronne Forum Elektronicznego Fakturowania). Ogłoszona w maju br. Dyrektywa do czasu wprowadzenia standardu ogólnoeuropejskiego (listy obowiązujących europejskie administracje standardów) nie precyzuje wyłącznej specyfikacji standardów elektronicznego fakturowania. To oznacza, że do tego czasu Dyrektywa będzie implementowana w jednostkach administracji w krajach członkowskich z wykorzystaniem specyfikacji e-faktur spełniających warunki brzegowe Dyrektywy, dostępne na rynku lokalnym. Celem działania jest rozpowszechnianie i promocja specyfikacji krajowych faktur elektronicznych stosowanych przez dostawców usług elektronicznego fakturowania oraz producentów oprogramowania, spełniających podstawowe wymagania prawa obowiązującego w Polsce.

Jako pierwsza pozytywną weryfikację KWFEF przeszła firma Sage, która udostępnia standard e-fakturowania w Systemie Symfonia oraz Systemie Zarządzania Forte, a także jest twórcą i operatorem serwisu internetowego do wymiany e-faktur i innych dokumentów elektronicznych między podmiotami gospodarczymi – serwisu miedzyfirmami.pl.

„Standard faktury elektronicznej, który w maju pozytywnie zweryfikowało KWFEF jest dostępny we wszystkich polskich produktach Sage – Start, Symfonia i Forte – wyjaśnia Marek Rudziński, członek zarządu i dyrektor finansowy Sage. Z oprogramowania Sage korzysta w Polsce blisko 70 tys. podmiotów gospodarczych, głównie z sektora MŚP. Większość z tego grona ma więc w zakresie użytkowanych wersji już dostępny standard e-faktury, pozytywnie zweryfikowany przez jednostkę administracji państwowej.

KWFEF zależy, by lista zweryfikowanych standardów e-fakturowania systematycznie się poszerzała. „Od strony technologicznej nie ma żadnych przeszkód, by przepisy wynikające z nowej Dyrektywy szybko zaimplementować do realności gospodarczej. Przykład Sage pokazuje, że dostawcy IT są technicznie gotowi do wdrożenia standardów e-faktury. Upowszechnianie elektronicznego fakturowania jest dla nas szansą na generowanie źródeł oszczędności w całej administracji państwowej, dzięki automatyzacji procesów księgowania i rozliczania kosztów. To także istotne wsparcie rozwoju gospodarki ponad granicami krajów UE. Dlatego czekamy na kolejne zgłoszenia dostępnych standardów” – dodaje Sebastian Christow z Ministerstwa Gospodarki.

Co to jest standard faktury elektronicznej?

Rozpowszechniony dziś format e-faktury (zwykły PDF) w myśl Dyrektywy nie może być uznany za standard, ponieważ PDF nie umożliwia systemom informatycznym rozpoznać zawartych w dokumencie danych, takich jak nazwa kontrahenta, przedmiot sprzedaży, kwoty netto, VAT, brutto itd. „Spotykana praktyka nazywania e-fakturą generowanego w PDF obrazu faktury papierowej generuje co prawda oszczędności po stronie instytucji wysyłającej. Po stronie odbiorcy pozostaje jednak kłopot z obsługą takiego dokumentu. Wszystkie dane z PDF trzeba przepisać do systemu finansowo księgowego lub ERP, co wydłuża proces, generuje niepotrzebne koszty i nie pozwala na dalszą automatyzację procesów fakturowania i rozliczeń. W skali krajowej generuje to naprawdę spore straty finansowe” – tłumaczy Marek Rudziński z Sage.

Standard zweryfikowany przez KWFEF to „wzbogacony PDF”, w którym obok obrazu dokumentu zawarte są tzw. metadane rozpoznawalne przez systemy finansowo-księgowe i ERP, zarówno po stronie nadawcy jak i odbiorcy faktury. Taki dokument można przesyłać podobnie jak zwykły PDF, a użytkownik patrząc na fakturę nie widzi żadnej różnicy, między „zwykłym” a „wzbogaconym” PDF. Firma Sage zdecydowała się na takie rozwiązanie właśnie ze względu na popularność formatu PDF oraz łatwość obsługi tego typu dokumentu – wygenerowania, wymiany, księgowania i archiwizacji.

Ważne informacje dodatkowe:

 • Zaproszenie KWFEF do weryfikacji standardów e-faktury: http://www.mg.gov.pl/node/20808, tryb otwarty zgłoszeń dot. weryfikacji i publikacji specyfikacji e-faktur, gdzie dostępna jest m.in. procedura zgłaszania, weryfikacji oraz publikacji specyfikacji faktur elektronicznych przez KWFEF.

Informacja o Krajowym Wielostronnym Forum Elektronicznego Fakturowania (KWFEF):

KWFEF zostało utworzone przez Ministerstwo Gospodarki w porozumieniu z Ministerstwem Finansów. Skupia instytucje administracji publicznej, usługodawców i organizacje związane z rynkiem elektronicznego fakturowania oraz banki i przedsiębiorstw będących użytkownikami tej metody elektronicznej współpracy. Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Finansów w trybie otwartym przyjmuje zgłoszenia dotyczące weryfikacji i publikacji specyfikacji faktur elektronicznych stosowanych przez podmioty gospodarcze i publiczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z celów działania forum jest rozpowszechnianie i promocja specyfikacji krajowych faktur elektronicznych stosowanych przez dostawców usług elektronicznego fakturowania oraz producentów oprogramowania.

Źródło: Sage

Komentarzy (0)

IFS logo

Tags: ,

Burton Contractors, szybko rozwijająca się firma z branży konstrukcyjno-budowlanej, wybiera IFS Applications

Dodany 29 maja 2014 przez admin

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma Burton Contractors, jeden z najszybciej rozwijających się dostawców usług w branży konstrukcyjno-budowlanej w Nowej Południowej Walii, wdroży system IFS Applications™ jako zintegrowane rozwiązanie ERP. Jest to element strategicznej inicjatywy stanowiącej podstawę dalszego rozwoju firmy i zwiększania jej wydajności.

Firma Burton Contractors wdroży system IFS Applications w celu utworzenia pojedynczej platformy informacyjnej, obejmującej obszar finansów i raportowania, zasoby ludzkie, płace oraz zarządzanie projektami, majątkiem przedsiębiorstwa i dokumentacją. Do tej pory te aspekty działalności firmy opierały się na stosowaniu niezintegrowanych aplikacji.

Skonsolidowanie wszystkich informacji biznesowych w jednym systemie umożliwi błyskawiczne raportowanie różnych obszarów działalności Burton Contractors. Dzięki temu opracowywanie prognoz finansowych będzie bardziej skuteczne, a dostęp do precyzyjnych informacji na temat lokalnych trendów rynkowych usprawni podejmowanie decyzji i zwiększy opłacalność inwestycji.

„Nasza firma wciąż się rozwija, dlatego teraz potrzebujemy rozwiązania, którego obsługa jest szybsza i łatwiejsza” — powiedział Chris Burton, dyrektor generalny Burton Contractors. „Aby dowiedzieć się szczegółów na temat poszczególnych działań lub odpowiedzieć w konkretnej kwestii, konieczne było ręczne opracowanie danych. Potrzebujemy rozwiązania, które w błyskawiczny sposób przedstawia przydatne informacje, a tak właśnie działa system IFS Applications”.

Firma Burton Contractors będzie również korzystać z rozwiązań mobilnych firmy IFS, obejmujących aplikacje Touch Apps na smartfony i tablety z systemem iOS, Android lub Windows. Dzięki temu kierownicy projektów, inżynierowie i inni pracownicy przy pomocy tabletu lub smartfonu mogą przesyłać i pobierać dane, nawet będąc w placówce klienta. W tym celu firma wdroży aplikację IFS Notify Me, która ułatwia zatwierdzanie decyzji na bieżąco, oraz rozwiązanie IFS Mobilne Zlecenia Robocze.

System IFS Applications ułatwi prowadzenie działalności przez wyeliminowanie podwójnego wprowadzania danych na niezintegrowanych systemach, a także usprawni wymianę informacji i komunikację różnych działów firmy. Firma Burton Contractors jest również w trakcie optymalizowania procesów biznesowych i procedur pod kątem nowego systemu ERP.

Dzięki zintegrowanej funkcji zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa oraz sprawniejszemu raportowaniu, firma Burton Contractors spodziewa się większego zwrotu z inwestycji w trakcie okresu eksploatacji kluczowych aktywów, takich jak buldożery, ciągniki, wywrotki, walce, równiarki, koparki i cysterny.

Sektor konstrukcyjno-budowlany i infrastruktury stanowi jeden z segmentów rynkowych, na których skupia się firma IFS. Do klientów IFS na rynku australijskim i międzynarodowym zaliczają się firmy, takie jak Alliance Contracting, Brierty, Brookfield Multiplex, Contiga, Graham, Technip, Hertel, Debut Services, Fabcon, Babcock Group, Agility Group, Heerema Fabrication Group, Clancy Docwra, Damen Shipyards, Seadrill, Eltel Networks oraz Infratek.

„Zainwestowanie przez firmę Burton Contractors w zintegrowany system ERP ułatwi dalszy szybki rozwój jej działalności. Poprzez wyeliminowanie ręcznego raportowanie wgląd w działalność firmy będzie łatwiejszy, dzięki czemu wzrośnie produktywność” — powiedział Rob Stummer, dyrektor zarządzający w IFS Australia and New Zealand. „Cieszymy się, że możemy współpracować z Burton Contractors. Wdrożenie IFS Applications pozwoli firmie łatwiej i szybciej osiągnąć założone cele”.

Źródło: IFS

Komentarzy (0)

Tags: , , , , ,

Wdrożenie SAP w Ministerstwie Sprawiedliwości i sądownictwie

Dodany 26 maja 2014 przez admin

Firma S&T poinformowała o zakończeniu projektu wdrożeniowego w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz ponad 300 sądach powszechnych. Celem projektu była budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Rachunkowości i Zarządzania Kadrami (ZSRK) w oparciu o rozwiązania SAP. System umożliwia usprawnienie zarządzania procesami w obszarze budżetu, finansów, kadr i płac oraz sprawozdawczości statystycznej sądownictwa poprzez lepsze gromadzenie, przetwarzanie i konsolidowanie danych operacyjnych ze wszystkich jednostek sądownictwa. Dzięki temu uspójniono zarządzanie budżetem sądownictwa, usprawniono zarządzanie zasobami ludzkimi, a także łatwiejsze stało się wykonywanie analiz nt. prowadzonych postępowań sądowych oraz generowanie informacji statystycznych. Wdrożenie ZSRK jest największym projektem prowadzonym przez S&T w ostatnich latach i jednym z największych uruchomień SAP w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Z systemu ZSRK w obszarze rachunkowości finansowej i zarządzania kadrami korzysta ponad 4 tys. pracowników sądownictwa, a w obszarze sprawozdawczości statystycznej – przeszło 14 tys. System umożliwia naliczanie wynagrodzeń dla 70 tys. osób, w tym 52 tys. pracowników sądownictwa.

„Uruchomienie ZSRK w Ministerstwie Sprawiedliwości było największym tego typu projektem w Polsce i prawdopodobnie w Europie Środkowej”, powiedział Piotr Staszczak, Prezes Zarządu S&T Services Polska. „O wyjątkowości projektu decydowała jednak nie tylko skala wdrożenia, którą odzwierciedla ogromna masa zmigrowanych danych oraz docelowa liczba użytkowników systemu, ale też jego złożoność wynikająca z wielu rozproszonych jednostek, zróżnicowanych pod względem używanych systemów i procesów. Wdrożenie ZSRK pozwoliło zmienić ten stan, przyczyniając się tym samym do usprawnienia działania jednego z głównych organów administracji publicznej w naszym państwie”.

Do zaprojektowania ZSRK wykorzystano rozwiązania z portfolio SAP Business Suite, które są zintegrowane z hurtownią danych SAP Business Warehouse oraz aplikacją wspomagającą analitykę biznesową SAP Business Planning i Consolidation (SAP BPC). Wdrożenie rozpoczęło się w 2012 roku i zostało zakończone zgodnie z planem w pierwszym kwartale roku 2014.

Źródło: SAP

Komentarzy (0)

Tags: , ,

Generalny wykonawca obiektów przemysłowych oraz instalacji inżynierii przemysłowej i energetyki wdraża system SIMPLE.ERP

Dodany 23 maja 2014 przez admin

Firma OMIS S.A. świadcząca specjalistyczne  usługi inżynieryjne  w zakresie projektowania i realizacji obiektów przemysłowych oraz instalacji inżynierii przemysłowej i energetyki, zdecydowała się na zarządzanie procesami z SIMPLE.ERP . Nieustanny rozwój Spółki, zwiększające się zatrudnienie, ilość oraz złożoność realizowanych przedsięwzięć, ponadprzeciętna dbałość o jakość świadczonych usług,  połączona z terminowością realizacji, wygenerowała potrzebę wdrożenia systemu, który zautomatyzuje procesy biznesowe firmy, a tym samym wesprze precyzyjne zarządzanie realizowanymi projektami.

Zarząd firmy OMIS S.A., po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  Projektu „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa OMIS S.A. poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych” realizowanego  w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, rozpoczął działania mające na celu rozpoznanie rynku w zakresie dostępnych rozwiązań informatycznych.

W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego, w dniu 27 marca 2014 r. zawarta została umowa pomiędzy OMIS S.A. a SIMPLE S.A. obejmująca wdrożenie rozwiązania B2B opartego na systemie SIMPLE.ERP.

W ramach realizacji projektu wdrożone zostanie innowacyjne

rozwiązanie, które pozwoli na wprowadzenie nowoczesnego modelu realizacji procesów biznesowych oraz umożliwi optymalizację kosztów procesów, czasu ich trwania oraz efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Platforma B2B usprawni i podniesie jakość komunikacji handlowej oraz udoskonali koordynację działań pomiędzy Firmą OMIS S.A. a współpracującymi przedsiębiorstwami.

Projekt zakłada wdrożenie systemu SIMPLE.ERP w następujących obszarach:

 • Finanse i Księgowość,
 • Majątek Trwały,
 • Obrót Towarowy,
 • Analizator Biznesowy
 • Zarządzanie Personelem
 • ePIT
 • INFO
 • SIMPLE.CRM

OMIS S.A. to znany i doświadczony partner  prowadzący projekty inwestycyjne, którego realizacje są wizytówkami podmiotów działających w szerokim spektrum branż – energetyka, przemysł chemiczny, papierniczy, spożywczy, handel hurtowy i detaliczny, logistyka i magazynowanie, kopalnictwo kruszyw. Klientami  przedsiębiorstwa są największe przedsiębiorstwa powyższych branż o uznanej w kraju i za granicą marce i  najwyższych standardach organizacji.

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

Tags: , , , ,

Wytypuj zwycięcę mundialu z Qlik, czyli Choose Your Champion: World Football Fan App

Dodany 22 maja 2014 przez admin

Na to wydarzenie czekają miliony ludzi na cały świecie. Bukmacherzy rozpoczęli już sprzedaż zakładów, stacje telewizyjne z niecierpliwością czekają na pierwszą transmisję i kolejny rekord oglądalności, a Ty pewnie zastanawiasz się kto sięgnie po puchar XX Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.

Za niespełna miesiąc rozpocznie się największe piłkarskie święto. Czy Hiszpanie obronią tytuł mistrza? A może po 12 latach od ostatniego triumfu na tron powróci reprezentacja Brazylii, najbardziej utytułowany zespół w historii i gospodarz tegorocznego mundialu? Scenariuszy jest wiele, a o wygranej może zadecydować geniusz trenera, zgranie zespołu lub po prostu łut szczęścia.

Dzięki aplikacji Choose Your Champion: World Football od Qlik już dziś możesz wytypować zwycięzcę w oparciu o historyczne dane mistrzostw. Wybieraj i zestawiaj drużyny. Analizuj liczbę ich zwycięstw oraz porażek. Porównuj liczbę goli strzelonych ze straconymi i wiele, wiele innych informacji.

 Sprawdź, może uda Ci się poznać mistrza przed końcowym gwizdkiem finałowego meczu?

Źródło: Qlik

Komentarzy (0)

IFS logo

Tags: , ,

IFS Applications pomaga zmodernizować działającą od 120 lat firmę Benders Paper Cups

Dodany 22 maja 2014 przez admin

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma Benders Paper Cups, jedyny w Europie producent specjalizujący się w wytwarzaniu papierowych kubków, wybrała system IFS Applications™ 8 jako nowe rozwiązanie ERP, które pozwoli zreorganizować procesy technologiczne firmy i lepiej wykorzystać potencjał związany z rozwojem działalności.

Firma Benders, z siedzibą w miejscowości Wrexham w Wielkiej Brytanii, zajmuje się produkcją papierowych kubków do gorących napojów. Pod nowym kierownictwem firma Benders zdecydowała się zupełnie zmienić przestarzały system IT i zastąpić go systemem Applications. Pozwoli to usprawnić różne obszary działalności firmy Benders oraz ułatwi modernizację kluczowych maszyn produkcyjnych.

System IFS Applications ma zostać wdrożony w grudniu tego roku i będzie wspomagać działania związane z produkcją, łańcuchem dostawi i finansami. Pozwoli to firmie Benders Paper Cups skuteczniej prowadzić różne aspekty działalności — od uzyskania infrastruktury IT umożliwiającej modernizację sprzętu, po wdrożenie narzędzi dla działu finansów, które pozwolą na przetwarzanie transakcji kredytowych. Biorąc pod uwagę liczącą 125 pracowników kadrę, firma Benders będzie także korzystać z technologii mobilnych IFS, takich jak uwierzytelnianie przy użyciu aplikacji dotykowych oraz zarządzanie magazynami za pomocą urządzeń przenośnych.

Firma IFS została wybrana w drodze przetargu, pokonując takich konkurentów, jak SAP i Infor. Sukces ten wynika z bogatej wiedzy zespołu IFS na temat przemysłu wytwórczego oraz elastycznej architektury rozwiązania.

Mark de Meza, dyrektor finansowy w firmie Benders Paper Cups, powiedział: „W ciągu ostatnich kilku lat sprzedaż gorących napojów na terenie Wielkiej Brytanii znacząco wzrosła. Nie chodzi tu tylko o sklepy Starbucks spotykane na każdym rogu, ale również o setki małych kawiarni. Ponieważ jesteśmy jedynym producentem w Europie specjalizującym się w wytwarzaniu papierowych kubków, a nasz zakład znajduje się w Wielkiej Brytanii, znaczna ilość tych odbiorców zaopatruje się właśnie u nas”.

„Teraz stajemy w obliczu możliwości znacznego zwiększenia sprzedaży — zarówno na terenie Anglii, jak i w innych krajach Europy. Jednak biorąc pod uwagę nasz przestarzały, niezmieniany od ponad dziesięciu lat system IT, mogłoby to być bardzo trudne. Chcemy dwukrotnie poszerzyć naszą działalność, a wdrożenie systemu IFS Applications będzie stanowić podstawę tego procesu”. Paul Massey, dyrektor zarządzający w IFS Europe West, powiedział: „Naszym celem jest zmodernizowanie systemów informatycznych firmy Benders na miarę dzisiejszego rynku. W praktyce oznacza to przejście od prostych arkuszy kalkulacyjnych i dokumentacji na papierze do w pełni zintegrowanego systemu ERP i aplikacji mobilnych dla pracowników. System IFS Applications pozwoli na sprawne prowadzenie działalności, co w dużej mierze oznacza udostępnienie pracownikom narzędzi i technologii umożliwiających skuteczniejsze i bardziej wydajne realizowanie zadań.”

Źródło: IFS

Komentarzy (0)

Tags: , , ,

SAP rozwija globalną sieć centrów danych i ułatwia migrację do chmury

Dodany 22 maja 2014 przez admin

Firma SAP kontynuuje inwestycje w nowe centra danych, dzięki którym przedsiębiorstwa będą mogły rozwijać swój biznes w chmurze SAP Cloud zasilanej przez platformę SAP HANA. O samą bezproblemową migrację do chmury zadba nowy, przyjazny program wsparcia technicznego SAP One Support.

SAP świadczy swoje usługi chmurowe, wykorzystując w tym celu 16 centrów danych ulokowanych w Europie, na Bliskim Wschodzie, Ameryce Północnej, Chinach i Australii. Wszystkie centra spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jednocześnie umożliwiają klientom skupienie się na ich podstawowym biznesie, a za sprawą platformy SAP HANA, opartej o technologię in-memory, czerpanie korzyści z przetwarzania danych w czasie rzeczywistym.

Obecnie ponad 73 tys. przedsiębiorstw i ponad 36 milionów ludzi wykorzystuje rozwiązania chmurowe SAP. Ta liczba powinna rosnąć w przyszłości. Dlatego SAP sukcesywnie rozbudowuje sieć swoich centrów danych. Tylko w tym roku uruchomił trzy kolejne: jedno w Australii (Sydney), i dwa w Japonii (Tokyo i Osace). Równolegle, jako integralna część otwartego ekosystemu, SAP inwestuje w centra danych swoich partnerów w Moskwie, by świadczyć swoje usługi chmurowe. Dodatkowo, w drugiej połowie 2014 planowane jest otwarcie centrów danych SAP w Brazylii i Kanadzie. Niezależnie od ich lokalizacji SAP utrzymuje najwyższe standardy bezpieczeństwa pod względem dostępności, jak i przechowywania danych, oczekując tego samego od swoich partnerów.

Centra Danych SAP w 100 proc. zasilane z odnawialnych źródeł energii

Należące do SAP centra danych, dzięki wykorzystaniu SAP HANA Enterprise Cloud, jak również chmurowych rozwiązań takich jak SAP Cloud for HR, stanowią podporę dla biznesu w chmurze. Wysoko zaawansowana technologia oraz wyśmienite zabezpieczenia wynikające z wysokich standardów zapewniają ochronę danych w wymiarze nie tylko wirtualnym, ale też fizycznym (np. przed naturalnymi katastrofami).

“Centra danych SAP oferują klientom szereg opcji korzystania z usług świadczonych w ramach SAP Cloud. W zależności od centrum, oferta może dotyczyć chmury publicznej, jak i chmury prywatnej,” powiedział Gerhard Oswald, członek rady wykonawczej SAP. “Klienci, przechodząc do chmury zasilanej przez SAP HANA, korzystają na radykalnym uproszczeniu środowiska IT. Jednocześnie mogą efektywniej rozwijać swój biznes.”

Do końca 2014 r. w 100 proc, wszystkie centra danych SAP będą korzystać z odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu zarówno SAP, jak i klienci będą mogli zminimalizować emisję dwutlenku węgla. Tego typu działania są już realizowane i doceniane. W Niemczech SAP został wyróżniony prestiżową nagrodą German Data Center Award 2014 za Efektywne Wykorzystanie Energii przez Centra Danych.

SAP oferuje klientom wsparcie przy migracji do chmury w ramach programu SAP One Support

Program SAP ONE Support został zaprojektowany z myślą o uproszczeniu procesów wdrożeniowych w chmurze. Niezależnie od tego, czy klient chce zaimplementować rozwiązania czysto chmurowe takie jak SAP HANA Enterprise Cloud, hybrydowe – łączące w sobie także istniejące już w firmie systemy on-premise, czy też SuccesFactors lub Ariba, dzięki SAP ONE Support nie będzie już musiał zaprzątać sobie głowy szukaniem odpowiednich kanałów wsparcia technicznego. Wszystko czego potrzebuje, znajdzie pod jednym adresem – w SAP ONE Support. W ten sposób SAP staje się dostawcą rozwiązań chmurowych, zdolnym do zabezpieczenia sprawnego współdziałania wszystkich elementów oprogramowania, pozostawiając klientowi jedynie kwestię zagospodarowania nowych możliwości oferowanych przez SAP Cloud, działającą na platformie SAP HANA.

“Uruchamiając program wsparcia technicznego w ramach SAP ONE Support możemy uprościć procesy wdrożeniowe w chmurze, dzięki elastycznemu podejściu i rozwiązaniom chmurowym SAP” – powiedział Gerhard Oswald. „Łączenie aplikacji funkcjonujących w chmurze publicznej z usługami zlokalizowanymi w chmurze prywatnej i rozwiązaniami on-premise będzie teraz jeszcze łatwiejsze, bez różnicy, czy mowa o podstawowych zagadnieniach, czy wrażliwych i kluczowych dla działalności firmy systemach.”

SAP ONE Support dostępny będzie samodzielnie lub jako element popularnego programu SAP Enterprise Support. Nie zastąpi jednak programu SAP Standard Support, swoim zasięgiem obejmującego rozwiązania on-premise i zapewniającego podstawowe wsparcie techniczne.

Źródło: SAP

Komentarzy (0)

comarch logo

Tags: , ,

Pfeifer & Langen automatyzuje procesy zakupowe i obsługę umów z Comarch ECM

Dodany 22 maja 2014 przez admin

Pfeifer & Langen, spółka produkcyjna, w skład której wchodzą cukrownie, podpisała umowę na wdrożenie rozwiązania Comarch ECM. Spółka macierzysta firmy znajduje się w Kolonii w Niemczech. Od momentu założenia w 1870 roku do dzisiaj pozostaje przedsiębiorstwem rodzinnym, obecnie należy do wiodących firm na rynku cukrowniczym w Europie. Ponad 200 pracowników Pfeifer & Langen korzysta od stycznia 2013 roku z rozwiązania Comarch ECM.

Pfeifer & Langen wybrał rozwiązanie Comarch ECM, które zostało wykorzystane w następujących obszarach firmy:

 • Skanowanie i indeksacja dokumentów papierowych
 • Obieg faktur zakupowych
 • Archiwizacja dokumentów sprzedażowych i załączników faktur
 • Obieg umów

System obsługuje miesięcznie kilkadziesiąt tysięcy dokumentów, jego wdrożenie przyspieszyło wewnętrzny obieg dokumentów w firmie, usprawniając obsługę dokumentów papierowych i automatyzując obieg dokumentów zakupowych i umów.

Comarch ECM to narzędzie z obszaru Enterprise Content Management, które w kompleksowy sposób pozwala zapanować nad kapitałem informacyjnym przedsiębiorstwa zgromadzonym w dokumentach biznesowych. Uniwersalne narzędzie zapewnia przechwytywanie i archiwizację dowolnych dokumentów, pracę na nich, bezpiecznie wyszukiwanie oraz wsparcie procesów biznesowych z nimi skojarzonych. Z rozwiązania korzysta ponad 1000 klientów w Polsce, Niemczech, Szwajcarii i Austrii, m.in. Carrefour, Nestle Waters, Accounting Plaza, Nask, Eurocash i inni.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY

ELASTYCZNY WEB HOSTING