Archiwum wg Tagów | "split payment"

insert logo

Tags: , , , ,

Systemy InsERT gotowe na split payment

Dodany 24 czerwca 2018 przez admin

1 lipca 2018 znowelizowana ustawa o podatku VAT wprowadzi mechanizm podzielonej płatności (split payment). Użytkownicy programów linii InsERT nexo, InsERT GT oraz Navireo ERP otrzymują wygodne i zrozumiałe narzędzie do obsługi nowej fiskalnej czynności.

Mechanizm dzielenia płatności będzie miał dobrowolny charakter, a o jego stosowaniu będzie decydował nabywca, czyli płatnik. Mechanizm będzie polegał na tym, że z płaconej wartości brutto faktury VAT, która wpłynie na konto sprzedawcy, bank automatycznie pobierze kwotę podatku od towarów i usług na osobny rachunek VAT, powiązany z rachunkiem rozliczeniowym. Split payment będzie dotyczył płatności pomiędzy firmami (B2B) w walucie PLN. Jeden przelew będzie mógł rozliczyć dokładnie jedną fakturę VAT.

Do obsługi nowego mechanizmu płatności większości firm powinien wystarczyć dobry, na bieżąco aktualizowany system. Najlepiej, aby było to narzędzie wbudowane w strukturę programu, który wspiera przedsiębiorcę w  obsłudze biznesu, w tym sfery finansowo-księgowej.

Kluczową rolę odgrywa tutaj producent oprogramowania, który powinien na czas dostarczyć kompletne i na bieżąco aktualizowane rozwiązanie, pozwalające na obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności. Powinno ono maksymalnie ułatwiać zarządzanie tym procesem.

Wiodący na rynku oprogramowania dla MSP InsERT wprowadził już nowe rozwiązania w linii InsERT nexo (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor), InsERT GT (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor) oraz w systemie Navireo ERP. Użytkownicy tych systemów, w ramach aktywnego abonamentu, otrzymują wygodne i zrozumiałe w obsłudze narzędzia do obsługi mechanizmu podzielonej płatności.

Producent jest przygotowany również na rozszerzenie stosowania split payment. Jego specjaliści bacznie przyglądają się praktycznym aspektom stosowania mechanizmu, aby móc odpowiednio modyfikować systemy.

Dużym ułatwieniem dla małych przedsiębiorców byłaby możliwość płacenia w mechanizmie split payment za pomocą karty płatniczej oraz możliwość zapłacenia podatku PIT z rachunku VAT. Jestem pewien, że mechanizm podzielonej płatności będzie się jeszcze zmieniał, zobaczymy, czy ustawodawca w przyszłości rozszerzy go o takie możliwości – mówi Bartosz Niedzielski, starszy menedżer produktu, InsERT S.A.

Nowe rozwiązania, związane z obsługą podzielonej płatności w systemach InsERT:

Rachunki i operacje bankowe

Rachunki bankowe

Do słownika rachunków bankowych został dodany nowy typ rachunku bankowego – VAT. Rachunek VAT jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym i w obrębie jednego banku może być powiązany z wieloma rachunkami rozliczeniowymi. Operacje na rachunku VAT są ograniczone i w większości przypadków są tworzone automatycznie, za pomocą nowego rodzaju operacji bankowych.

Operacje bankowe i Dyspozycje

Został wprowadzony nowy rodzaj operacji i dyspozycji bankowych – Podzielona płatność. Operacje takie muszą mieć podaną kwotę VAT. Nowy rodzaj tworzy 3 operacje: główną oraz transfery z i na rachunek VAT (dostępny jest parametr włączający tworzenie automatycznych transferów). Jeżeli w Parametrach bankowości włączony jest ten parametr, to po zapisaniu operacji bankowej o rodzaju Podzielona płatność (na przykładzie operacji bankowej BP na wartość 1230,00 i VAT 230,00) stworzone zostaną:

– na rachunku rozliczeniowym powstanie uznanie na kwotę 1230,00

– z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT zostanie wykonany transfer na kwotę -230,00

– na rachunku VAT powstanie uznanie na kwotę 230,00.

Pojawiły się również nowe operacje, możliwe do wykonania na rachunku VAT:

Przekazanie własne – transfer pomiędzy rachunkami VAT w obrębie jednego banku oraz Transfer VAT-> RR. Za zgodą Naczelnika Urzędu Skarbowego możliwe będzie przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.

Bankowość on-line i off-line

Zarówno bankowość on-line, jak i off-line, jest dostosowana do podzielonej płatności. Oznacza to, że można wysłać dyspozycję bankową w podzielonej płatności za pomocą formatu elixir lub on-line, pobrać wyciąg z mt-940 lub online. Dodatkowo bankowość on-line i off-line mają wsparcie do łączenia transferów na rachunki VAT z operacją główną.

Rozrachunki i rozliczenia

Podział rozrachunku na brutto i VAT

Rozrachunek o rodzaju należność lub zobowiązanie posiada dodatkowe pole Kwota VAT.

Przypisanie VATu do rozrachunku ma na celu podział wartości rozrachunku i VATu, potrzebny w trakcie późniejszych rozliczeń. W konfiguracji widoków rozrachunkowych pojawiły się nowe kolumny: Możliwa wpłata VAT (PP) oraz Możliwa wypłata VAT (PP) i wskazują nierozliczoną wartość VAT rozrachunku, która w przypadku rozliczenia podzieloną płatnością znajduje się na rachunku VAT. Rozrachunki powstałe z faktur VAT oraz zapisów księgowych VAT mają przypisaną wartość VAT.

Dla istniejących rozrachunków nierozliczonych można przepisać wartości VAT z dokumentów źródłowych dzięki Kreatorowi, dostępnemu z poziomu modułu Rozrachunki.

Rozliczanie rozrachunków

Rozrachunek mający przypisaną wartość VAT może być rozliczony w różny sposób: operacją kasową, operacją bankową lub operacją bankową o rodzaju podzielona płatność. Jeżeli rozliczenie odbywa się poprzez operację podzielona płatność, podział kwot VAT i brutto jest jasno określony. Gdy rozliczenie jest inne, niż podzielona płatność, kwota VAT pozostaje nieznana. Stąd też, przy rozliczeniach częściowych, rozliczenie odbywa się w pierwszej kolejności do wartości netto. Możliwy VAT na rozrachunku rozliczany jest po przekroczeniu kwoty netto lub gdy wartość VAT jest w spłacie określona (operacja bankowa o rodzaju podzielona płatność).

Raporty (linia nexo)

Zostały wprowadzone nowe Raporty, „Rozrachunki rozliczone podzieloną płatnością” oraz „Podzielona płatność – niepoprawne rozliczenia rozrachunków”. Pierwszy z nich pokazuje rozrachunki rozliczone operacjami bankowymi lub dyspozycjami o rodzaju Podzielona płatność. Przedstawia rozliczone i pozostałe do rozliczenia wartości samych rozrachunków, jak też wartości VAT.

Drugi raport wskazuje niepoprawne rozliczenia. Do niepoprawnych rozliczeń zaliczamy:

– rozliczenie płatnością podzieloną wielu rozrachunków,

– rozliczenie rozrachunku bez przypisanej wartości VAT,

– wartość VAT spłaty jest wyższa od kwoty rozrachunku.

Program nie blokuje takich rozliczeń, w każdym z tych przypadków pojawia się ostrzeżenie i można je zapisać.

Źródło: InsERT

Komentarzy (0)

macrologic logo new

Tags: ,

Poznaj zasady split payment i bądź na bieżąco ze zmianami w prawie podatkowym

Dodany 07 września 2017 przez admin

Już od 1 kwietnia 2018 r. przedsiębiorców uprawnionych do rozliczania podatku VAT zacznie obowiązywać zasada split payment, obligująca ich do wpłacania VATu na osobne konto. Wszystko po to, by państwo mogło zapobiegać przestępstwom podatkowym związanym z wyłudzeniami nienależnego zwrotu VAT. Niestety to, co dobre dla państwa, może okazać się sporym kłopotem dla przedsiębiorców. By uniknąć błędów związanych z tego typu rozliczeniami warto na bieżąco śledzić zmiany w prawie lub korzystać z doradztwa doświadczonych konsultantów. W trosce o swoich obecnych i potencjalnych klientów Macrologic uruchomił edukacyjną stronę www dedykowaną split payment: http://www.splitpayment.macrologic.pl/.

Mechanizm split payment dotyczy transakcji realizowanych przez podmioty rozliczające VAT, czyli transakcji dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami. Istota jego działania polega na tym, że zapłata za nabyty towar lub usługę dzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich — kwota odpowiadająca wartości sprzedaży netto — wpłacona ma być przez nabywcę na wskazany przez niego rachunek bankowy. Druga część — odpowiadająca kwocie podatku VAT — uiszczana ma być na odrębny rachunek dostawcy (tzw. rachunek VAT). Zgodnie z nową wersją projektu mechanizm podzielonej płatności będzie można stosować także w ramach faktoringu.

O wyborze płatności za nabyty towar czy usługę decydować będzie nabywca. Ustawodawca dopuszcza zapłatę metodą tradycyjną, stosowaną dotychczas, lub opcję zapłaty z wykorzystaniem split paymentu. Wybór konkretnego sposobu płatności odnosić się będzie do pojedynczej faktury, co w praktyce oznacza, że nawet w stosunku do jednego dostawcy nabywca stosować może zamiennie dwie metody regulowania należności.

Jeden przelew, ale VAT na osobny rachunek

Do obsługi podzielonych płatności opracowany zostanie nowy wzór polecenia przelewu. Wybór split paymentu jako metody płatności nie powoduje po stronie nabywcy konieczności zrealizowania dwóch osobnych przelewów. Nabywca towaru lub usługi wykona jeden przelew, a bank rozdzieli płatności na dwa osobne konta.

Dodatkowe konta do obsługi VAT będą zakładane bezpłatnie przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, automatycznie dla wszystkich podatników VAT. Funkcjonować będą w ramach już prowadzonych lub nowo uruchamianych firmowych rachunków bankowych na zasadach regulowanych przez umowy zawarte między instytucją prowadzącą rachunek VAT a klientem. Organy podatkowe nie będą miały dostępu do tych rachunków, zgromadzone na kontach środki będą cały czas środkami należącymi do podatnika.

Split payment to nie tylko utrudnienie — to także korzyści dla obydwu stron

Dzięki podzieleniu płatności na dwie części nabywca zyskuje prawo do uchylenia się od sankcji VAT-owskich ujętych w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT oraz w art. 56b Ordynacji podatkowej, a także do zwolnienia z odsetek za zwłokę, w przypadku gdy wykazany naliczony podatek VAT będzie co najmniej w 95% pochodzić z faktur opłaconych metodą podzielonej płatności. Ponadto te firmy, które dotąd objęte były zasadą solidarnej odpowiedzialności, zostaną z niej wyłączone. Fakt korzystania ze split paymentu będzie jednym z argumentów mającym wpływ na nadanie przedsiębiorcy „statusu działającego należycie i starannie”, co zdecydowanie ułatwi życie firmom, które dotąd musiały swoja niewinność udowadniać sądownie.

Dostawca z kolei może liczyć na złagodzenie sankcji za wykazane przez fiskusa zaniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, a także na zwrot nadwyżki naliczonego podatku w terminie 25 dni od daty złożenia rozliczenia (w przypadku zwrotu na rachunek VAT). Korzystna dla niego będzie także możliwość obniżenia wartości podatku w wyniku wcześniejszej zapłaty zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za pomocą rachunku VAT. Wartość takiego zmniejszenia określana będzie na podstawie wzoru zawartego w ustawie).

Zmiany dla przedsiębiorców, także w zakresie dostosowania systemów IT

Projekt ustawy wprowadzającej mechanizm podzielonej płatności w rozliczaniu VAT zakłada dobrowolność jej stosowania. Trzeba jednak podkreślić, że skorzystanie z tego modelu wiąże się z konkretnymi konsekwencjami, zarówno dla nabywcy, jak i dla dostawcy towarów lub usług.  Ograniczony dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT i jego wpływ na zarządzanie płynnością finansową firmy wymagają zmian zarówno organizacyjnych, jak i technicznych, a konieczność właściwego rejestrowania operacji gospodarczych i fakt posiadania dodatkowego rachunku VAT wiążą się z ingerencją w użytkowane systemy informatyczne — wyjaśnia Renata Łukasik, członek zarządu i dyrektor ds. oprogramowania w firmie Macrologic, dostawcy rozwiązań klasy ERP. I dodaje: — Mamy na uwadze, że split payment może wymagać zmian w naszych systemach użytkowanych przez klientów i w trosce o to na bieżąco monitorujemy temat.  

Źródło: Macrologic

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

POWIĄZANE STRONY