Archiwum | e-Health

simple_logo_m

Tags: , ,

Nowość w ofercie Simple dla dyrektorów szpitali

Dodany 13 kwietnia 2016 przez admin

Grupa Kapitałowa SIMPLE przygotowała dla Dyrektorów jednostek medycznych nowy moduł kontrolingowy, umożliwiający szczegółową wycenę procedur medycznych i późniejszą kontrolę poniesionych kosztów.

Obszar Kalkulacji Kosztów Medycznych jest zgodny z nowymi zaleceniami Ministra Zdrowia odnośnie standardu rachunku kosztów, umożliwia szybkie i proste określenie ile kosztuje wykonanie procedur medycznych, czy odchylenia występują na grupie pacjentów, lekarzy czy są zależne od zastosowanego leczenia. Daje on pełną wiedzę na temat opłacalności kosztów leczenia pacjenta i porównanie z wartością kontraktową oferowana za leczenie przez NFZ i innych płatników, przydatną przy negocjacjach kontraktów. Do obsługi nie jest potrzebna wiedza księgowa, jest przejrzystym i intuicyjnym systemem, który może działać z dowolnymi rozwiązaniami znajdującymi się w szpitalu zarówno w części medycznej jak i administracyjnej.

Dodatkowo moduł wzbogacony jest o prezentację danych w QLIK, zapewniającą szybką i efektywną wizualizację. Nie trzeba już czekać na raporty czy zmiany w analizach. Do tworzenia wystarczy funkcja przeciągania i upuszczania.

KALKULACJA KOSZTÓW umożliwia między innymi:

 • definiowanie normatywnych kosztów procedur
 • kalkulację rzeczywistych kosztów procedur
 • porównywanie kosztów w okresach rzeczywistych i symulowanych
 • kalkulację kosztów niewykorzystanych zasobów
 • wyliczenie kosztów leczenia pacjenta
 • możliwość symulacji wstecz

Źródło: Simple

Komentarzy (0)

bmm_logo

Tags: , , , , ,

Case study – kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Przeworsku

Dodany 18 listopada 2015 przez admin

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku powstał 31 grudnia 1998 r. na mocy decyzji Wojewody Przemyskiego i jest jedynym publicznym zakładem opieki zdrowotnej na obszarze powiatu przeworskiego. Świadczy usługi medyczne w zakresie: lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji, transportu sanitarnego oraz profilaktycznych programów zdrowotnych. SPZOZ w Przeworsku jest Szpitalem Akredytowanym przez Ministra Zdrowia, a jakość świadczonych usług potwierdza certyfikat zgodności z wymogami normy ISO 9001.

Wyzwania

SPZOZ w Przeworsku stale dąży do podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych. Wdrożenie rozwiązań informatycznych umożliwiających pełną obsługę pacjentów oraz implementację elektronicznego systemu raportującego wspomagającego podejmowanie decyzji uznano za kolejny, bardzo ważny krok w podnoszeniu standardów funkcjonowania placówki.

Pracownicy jednostki bardzo często napotykali utrudnienia związane ze sporządzaniem i dostępem do dokumentacji medycznej, co przekładało się z kolei na problemy związane z brakiem możliwości przeprowadzania szybkich konsultacji i zlecania odpowiednich badań.

Brak możliwości elektronicznej rejestracji i odbioru wyników badań przez Internet sprawiał, że pacjenci zmuszeni byli każdorazowo do oczekiwania w kolejkach, poświęcając na to zbyt dużo czasu. Konieczność bezpośredniej obsługi wszystkich spraw pacjentów ograniczała wydajność pracowników, prowadząc do nieefektywnego wykorzystania potencjału personelu medycznego.

Jednostka nie mogła w pełni dostosować się do rosnącego popytu na usługi medyczne, co wpływało znacznie na spadek jej konkurencyjności. Brak możliwości wykorzystywania rozwiązań informatycznych
w zarządzaniu placówką ograniczał również możliwości bliższej współpracy z jednostkami ochrony zdrowia w regionie.

Rozwiązanie

Mając świadomość wyzwań, które stoją przed jednostką, Dyrekcja SP ZOZ w Przeworsku podjęła decyzję o przyłączeniu się do projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” (PSIM), którego głównym celem było stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie województwa podkarpackiego i powiatu przeworskiego za pośrednictwem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), wspierających e-usługi
(e-Zdrowie).

Projekt zakładał poprawę dostępu do informacji medycznej dla pacjentów SPZOZ i obywateli Podkarpacia, poprawę jakości procesu leczenia i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów SPZOZ, podniesienie efektywności ekonomicznej systemu ochrony zdrowia i zwiększenie dostępności do usług dla obywateli, usprawnienie procesu zarzadzania ochroną zdrowia na poziomie wojewódzkim, regionalnym i lokalnym, podniesienie jakości życia mieszkańców dzięki poprawie dostępu do usług medycznych, stworzenie stabilnego systemu informacji w ochronie zdrowia, charakteryzującego się z jednej strony elastycznym podejściem do organizacji systemu zasobów ochrony zdrowia w tym do modelu finansowania świadczeń ze środków publicznych, z drugiej strony odpornością na zaburzenia
w gromadzeniu i archiwizacji danych, spowodowaną zmianami systemowymi w ochronie zdrowia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dostawę Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego w ramach projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Przeworsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)” powierzono firmie BMM Sp. z o.o. z Rzeszowa.

W ramach projektu kompleksowej informatyzacji jednostki dostarczono zintegrowany system InfoMedica i AMMS produkcji Asseco Poland, wspomagający zarządzanie obszarem administracyjnym i medycznym Szpitala oraz Radiologiczny System Informacyjny (RIS) wraz z Systemem Archiwizacji i Transmisji Obrazów (PACS) produkcji Alteris S.A.

Niezwykle istotnym etapem w całym przedsięwzięciu była analiza procesów funkcjonujących u Zamawiającego. Dopiero po jej zakończeniu możliwa była instalacja aplikacji na serwerach i stacjach komputerowych, a co najbardziej istotne – konfiguracja aplikacji oraz jej dostosowanie do potrzeb pracowników jednostki. W ramach tego dostosowania utworzono słowniki oraz szablony obowiązujących dokumentów i układy ich wydruków, co z kolei pozwoliło na przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną, o wzorcach jak najbardziej zbliżonych do tych funkcjonujących w SPZOZ w Przeworsku.

Bardzo ważne z punktu widzenia realizacji założeń projektu PSIM było przystosowanie oprogramowania lokalnego do wymiany informacji z komponentami Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej. Jednostce umożliwiliśmy ponadto prowadzenie rejestracji pacjentów w sposób elektroniczny, udostępnianie Elektronicznego Rekordu Pacjenta, udostępnianie Regionalnego Rejestru Danych Ratunkowych oraz elektroniczną wymianę informacji medycznych pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ.

Sławomir Żmuda, Kierownik Projektu, BMM Sp. z o.o.

Korzyści

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica i AMMS pozwoliło na uporządkowanie dokumentacji medycznej, jej ujednolicenie oraz likwidację zbędnych formularzy. Uporządkowano dokumentację zbiorczą – księgi i rejestry, w efekcie czego możliwy stał się szybki, elektroniczny dostęp do dokumentacji pacjenta oraz danych ratunkowych.

Skróceniu uległ czas przygotowania czytelnej dokumentacji wypisowej, kart informacyjnych, zaświadczeń, zaleceń lekarskich, recept wraz z ich odnotowywaniem w historii choroby w sposób automatyczny. Przyczyniło się to również do niemal całkowitej rezygnacji z druków i formularzy papierowych zamawianych w drukarni. Uproszczono procesy funkcjonujące w szpitalu, zwłaszcza w ruchu chorych, gdzie statystyki generowane są obecnie w sposób automatyczny.

Wśród korzyści, które SPZOZ w Przeworsku osiągnął dzięki wdrożeniu systemów InfoMedica i AMMS, należy również wymienić:

 • Przyspieszenie i ułatwienie dostępu do danych kosztowych oraz informacji o stanie rozliczenia i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Zoptymalizowanie obciążenia lekarzy przyjmujących w gabinetach.
 • Prawidłowa gospodarka krwią i materiałami krwiopochodnymi oraz właściwy nadzór.
 • Przyspieszenie przygotowywania zestawień dla rozliczeń wykonywanych procedur przez podwykonawców.
 • Optymalizacja obciążenia zasobów sprzętowych i osobowych.

W wyniku projektu zautomatyzowano zarządzanie kolejkami oczekujących, zapisywanie pacjentów oraz ich obsługę. Dzięki elektronicznym zleceniom kierowanym do laboratoriów i pracowni diagnostyki obrazowej oraz elektronicznemu powrotowi wyników tych zleceń, nastąpiło znaczne skrócenie czasu potrzebnego na diagnozę. Przyczyniło się to także do zmniejszenia ilości wykonywanych badań. Co dla nas bardzo ważne – generowanie obciążeń kosztowych za wykonane zlecenia odbywa się w sposób automatyczny.

Janusz Szynal, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, SPZOZ w Przeworsku

Źródło: BMM

Komentarzy (0)

comarch

Tags: , , , , ,

AHP i Comarch będą współpracować nad rozwojem telemedycyny

Dodany 04 listopada 2015 przez admin

American Heart of Poland S.A. (AHP) oraz Comarch Healthcare S.A. (Comarch) rozpoczęły współpracę, której celem jest wprowadzenie i rozpropagowanie innowacyjnych usług telemedycznych dla osób cierpiących na schorzenia sercowo-naczyniowe. Dzięki planowanym rozwiązaniom, wspartym dodatkowo badaniami klinicznymi, pacjenci opuszczający szpital będą mogli zostać objęci zdalną, profesjonalną opieką lekarską, gwarantującą im bezpieczeństwo przez całą dobę siedem dni w tygodniu.

 

Obie firmy widząc potencjał podmiotów zawarły list intencyjny o współpracy strategicznej na rzecz badań i rozwoju oraz wdrożenia rozwiązań telemedycznych. Jednocześnie zostały zawarte umowy o wdrożeniu Centralnego Systemu Obsługi Pacjenta (HIS) w AHP, który to system ma być platformą zintegrowaną z rozwiązaniami telemedycznymi, jak również z platformą systemową na potrzeby analizy efektywności kosztowej świadczonych usług (ERP). Umożliwi to zbudowanie pełnego wglądu w proces leczniczy pacjenta. Zarówno ten realizowany bezpośrednio w jednostce medycznej, jak postępu procesu leczniczego przez pacjenta w ramach zaleceń lekarskich lub dalszej rehabilitacyjnych.

Od początku w American Heart of Poland oferowaliśmy naszym pacjentom kompleksową terapię, obejmującą diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Dzięki rozwojowi technologii chcemy pójść o krok dalej i zagwarantować naszym pacjentom opiekę również po zakończeniu pełnego procesu leczenia, gdy wracają oni do domu – mówi profesor Paweł Buszman, prezes zarządu Amercian Heart of Poland. Dlatego chcemy rozpocząć współpracę z jednym z najlepszych podmiotów na rynku telemedycznym i wprowadzić ofertę zdalnej opieki kardiologicznej, ukierunkowanej zarówno na wczesną diagnostykę i profilaktykę, jak i na bieżący monitoring stanu zdrowia pacjentów w grupach wysokiego ryzyka – dodaje.

Nawiązanie współpracy pozwoli na objęcie precyzyjnym monitoringiem kardiologicznym szerokiej grupy pacjentów AHP. W przypadku gdy dotychczas wykonane badania nie dają jednoznacznej diagnozy, możliwa będzie kontynuacja zdalna badań, a personel medyczny AHP będzie na bieżąco nadzorował stan zdrowia swoich pacjentów, podejmując stosowne interwencje, w zależności od okoliczności – komentuje profesor Janusz Filipiak, założyciel i prezes Comarch Healthcare S.A.

Łącząc technologie wypracowaną w Comarch Healthcare o nazwie Comarch e-Care oraz doświadczenie lekarzy z AHP, pacjenci będą mieli zapewnioną całodobową opiekę, jak również możliwość kontaktu telefonicznego z personelem medycznym za pośrednictwem infolinii. Jeżeli w trakcie monitoringu pacjenta, rejestrator wykryje nieprawidłowości w pracy serca, personel medyczny zlokalizowanego na terenie jednej z placówek AHP (X Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Tychach) Centrum Monitorowania Serca, podejmie stosowne działania, włącznie z wezwaniem karetki pogotowia w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia badanego.

Comarch e-Care to rozwiązanie przeznaczone do rejestrowania oraz analizy danych kardiologicznych umożliwiające zdalną transmisję zgromadzonych wyników. Składa się z dwóch elementów – przenośnego, cyfrowego rejestratora Comarch PMA oraz aplikacji służącej do analizy odczytów EKG. Dzięki specjalnie zaprojektowanym bateriom litowo-jonowym możliwe jest długotrwałe badanie pacjenta, a wbudowany dzienniczek aktywności pozwala zindywidualizować pomiary i progi alarmów wychwytywanych przez algorytmy. Comarch e-Care może być stosowany nie tylko w opiece nad osobami wymagającymi monitoringu kardiologicznego, czy diagnostyce chorób serca, ale generalnie w profilaktyce zdrowotnej czy medycynie sportowej.

W ramach współpracy AHP i Comarch w placówkach medycznych grupy planowane jest wprowadzenie nowoczesnych technologii informatycznych, takich jak m.in. rozwiązania klasy HIS, umożliwiające jeszcze efektywniejsze zarządzanie procesem leczenia pacjentów oraz prowadzenie ujednoliconej elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów, wspólnej dla wszystkich klinik. AHP otrzyma również możliwość świadczenia pacjentom nowatorskich usług medycznego Concierge, z uwzględnieniem szybkiego dostępu do usług oraz porad lekarskich on-line. Dzięki tym rozwiązaniom pacjenci uzyskają wgląd w osobisty rejestr dokumentacji medycznej z użyciem różnorodnych kanałów dostępowych, wystawianie recept on-line, czy dostępu do bazy wiedzy i spersonalizowanego zestawu zaleceń bazującego na historii zdrowia i choroby.

Współpraca z Comarchem jest kolejnym istotnym krokiem, rozszerzającym prowadzone już przez American Heart of Poland działania badawcze, związane z wdrożeniem rozwiązań z zakresu szeroko rozumianej telemedycyny. Należące do Grupy AHP Centrum Badawczo-Rozwojowe otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację badań w projekcie prowadzonym w ramach konsorcjum pod przewodnictwem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, pod tytułem: „Wykorzystanie teletransmisji danych medycznych w celu poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca i redukcji kosztów ich leczenia”. Dodatkowo NCBiR dofinansował także samodzielny projekt AHP „Wykorzystanie nowoczesnych technologii telemedycznych w innowacyjnym programie optymalnej rehabilitacji kardiologicznej u chorych po rewaskularyzacji mięśnia sercowego”. W ramach tego projektu, jako kontynuację rehabilitacji stacjonarnej, AHP chce zaproponować swoim pacjentom dodatkową roczną rehabilitację zdalną przy użyciu technologii telemedycznych. Około 500 pacjentów zostanie zaopatrzonych w odpowiedni sprzęt, m.in. urządzenia monitorujące ich stan zdrowia.

Grupa American Heart of Poland

Założona w 2001 roku Grupa American Heart of Poland (AHP) to obecnie ponad 30 placówek, ratujących zdrowie i życie ponad 55 tysięcy pacjentów rocznie. AHP jest liderem w dziedzinie diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia w Polsce. Wszystkie oddziały działające w ramach AHP pełnią 24-godzinne dyżury dla chorych z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego, w tym ostrego zawału serca. AHP były pionierem m.in. w kompleksowym leczeniu chorych z rozsianą miażdżycą tętnic wieńcowych i obwodowych (w tym z miażdżycą tętnic szyjnych), w wykonywaniu złożonych zabiegów wieńcowych u chorych zdyskwalifikowanych do leczenia kardiochirurgicznego, a także we wprowadzeniu urządzeń do aterektomii tętnic obwodowych w celu zapobiegania konsekwencjom niedokrwienia kończyn dolnych. Na co dzień w placówkach pracuje ponad 300 wybitnych kardiologów, kardiochirurgów i chirurgów naczyniowych. Chory w placówkach grupy AHP ma dostęp do kompleksowego programu leczenia, obejmującego profilaktykę, diagnostykę, terapię w ramach nowoczesnych procedur interwencyjnych z zakresu kardiologii inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, a także rehabilitację realizowaną na bazie Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” SA. W strukturach AHP działa dodatkowo Centrum Badawczo-Rozwojowe. Dzięki unijnym środkom z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z puli na wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w wysokości 18 mln zł, w CBR prowadzone są badania nad leczeniem wad zastawkowych serca, niewydolności serca oraz w zakresie zaburzeń krzepnięcia i leczenia.

Comarch Healthcare

Comarch Healthcare zajmuje się dostarczaniem zaawansowanych rozwiązań IT dla medycyny. Firma sprawnie łączy kompetencje placówek medycznych i przedsiębiorstw telekomunikacyjnych z najnowszymi osiągnięciami z zakresu telemedycyny. Spółka oferuje m.in.: systemy do zarządzania placówką medyczną, rozwiązania dla lekarzy i usługi telemedyczne. Obecnie z oprogramowania Comarch Healthcare korzysta ponad 70 szpitali, a 25000 użytkowników na co dzień posługuje się rozwiązaniami spółki. Około 2500000 pacjentów rocznie jest obsługiwanych przy pomocy systemów medycznych spółki. Rozwiązania Comarch Healthcare wspierają sektor medyczny w systemie 24/7/365. Firma jest m.in. producentem oprogramowania dedykowanego szpitalom (Comarch OptiMed), przychodniom (Comarch Optimed24) oraz lekarzom (medNote). Comarch Healthcare oferuje również innowacyjne rozwiązania w dziedzinie telemedycyny.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

asseco_logo

Tags: , , , ,

Asseco dla mazowieckiego e-zdrowia

Dodany 10 września 2015 przez admin

Asseco wykona sieć teleinformatyczną w 23 największych mazowieckich szpitalach. Spółka podpisała umowę z Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie, który jest liderem projektu „E-zdrowie dla Mazowsza”. Wartość kontraktu to ponad 17 mln zł netto.

Wykonana przez Asseco, zaawansowana technologicznie sieć da podstawę do dalszych działań w ramach projektu, mających na celu, m.in. wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w mazowieckich szpitalach, nadzorowanych przez samorząd województwa oraz stworzenie Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych.

Naszym zadaniem jest modernizacja i rozbudowa sieci lokalnych w 23 ośrodkach, co umożliwi szybkie i bezpieczne przesyłanie danych w obrębie tych szpitali – powiedział Andrzej Dopierała, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A. Pozwoli to na sprawną wymianę informacji w procesie leczenia pacjenta – dodał.

Asseco, w ramach umowy, będzie odpowiedzialne, m.in. za zaprojektowanie, dostarczenie, instalację, konfigurację oraz wdrożenie infrastruktury sieciowej, jak również implementację oprogramowania.

Celem projektu „E-zdrowie dla Mazowsza” jest przede wszystkim zapewnienie, jak największej liczbie mieszkańców, możliwości korzystania z Internetu jako z narzędzia do komunikacji z lekarzem i usprawnienie pracy personelu. Ponadto ma on zapewnić bezpieczne i zgodne z prawem wytwarzanie, przechowywanie oraz przekazywanie dokumentów medycznych pomiędzy jednostkami, jak również integrację z tworzoną na szczeblu krajowym Elektroniczną Platformą Gromadzenia Informacji o Zdarzeniach Medycznych P1.

Asseco posiada duże doświadczenie w projektach informatyzacji placówek służby zdrowia. Spółka zbudowała, m.in. Regionalne Centrum Informacji Medycznej dla województwa podkarpackiego. Wśród zintegrowanych rozwiązań informatycznych, dedykowanych dla sektora opieki zdrowotnej, jest to pierwszy tak kompleksowy system regionalny typu e-Zdrowie, uruchomiony w Polsce.

Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie pełni funkcję lidera projektu „E-zdrowie dla Mazowsza”, realizowanego w ramach Priorytetu II „Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

asseco_logo

Tags: , , , ,

System Asseco stanie się „sercem” śląskiego szpitala

Dodany 10 września 2015 przez admin

Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej wybrał system Asseco Medical Management Solutions. Wdrożenie oprogramowania stanowi element informatyzacji placówki, która będzie mogła podnieść poziom obsługi swoich pacjentów, m.in. poprzez wykorzystanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Wartość projektu to ponad 1,5 mln zł brutto.

Oprogramowanie AMMS będzie obsługiwało część medyczną (HIS) placówki. Celem projektu jest poprawa jakości usług medycznych i zarządzania Szpitalem Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej. Po zakończeniu przedsięwzięcia śląski ośrodek będzie mógł korzystać z 22 aplikacji. Będą one wspierały pracę zespołu, m.in. w rejestracji, gabinetach lekarskich, laboratoriach oraz aptece przyszpitalnej. Nowe oprogramowanie umożliwi usprawnienie organizacji procesu leczenia, dostarczając lekarzom niezbędnych informacji, opisujących pobyt, wyniki badań oraz parametry medyczne pacjenta. Wykorzystanie w AMMS mechanizmów takich jak asymetryczna kryptografia, zagwarantuje także wysoką jakość i bezpieczeństwo przepływu informacji.

AMMS to nowoczesne narzędzie zarządcze, które umożliwia sprawne gromadzenie, dystrybucję oraz tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej – powiedział Krzysztof de Lorm, Dyrektor Handlowy w Pionie Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland. S.A. Już ponad 170 szpitali, doceniło szybki dostęp do informacji, intuicyjną obsługę i wysoki komfort pracy, które oferuje nowoczesny system AMMS – dodał.

Za wdrożenie systemu AMMS odpowiedzialny będzie partner Asseco – firma Info-Lider, który zainstaluje także nowy sprzęt komputerowy i sieciowy.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

comarch

Tags: , , , , , ,

Grupa Comarch informatyzuje szpitale w Wielkopolsce

Dodany 18 sierpnia 2015 przez admin

W ramach projektu „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego” firma CA CONSULTING SA (grupa kapitałowa Comarch SA) zrealizuje dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zamówienie na budowę kompleksowego systemu informatycznego na terenie Województwa Wielopolskiego.

 

14 sierpnia 2015 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego podpisał kontrakt z firmą CA CONSULTING SA na „Wykonanie i wdrożenie usług elektronicznych z dostawą, rozmieszczeniem i zainstalowaniem infrastruktury sprzętowej przetwarzania danych dla wytwarzania usług elektronicznych” dla 23 podmiotów leczniczych na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Firma CA CONSULTING SA została wyłoniona w drodze przetargu, do którego przystąpiło 3 wykonawców. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Termin realizacji umowy to 15 grudnia 2015 roku. Wartość zawartego kontraktu wynosi: 23.985.000,00 zł brutto.

 

Celem projektu jest m.in. budowa kompleksowego, wojewódzkiego systemu informatycznego, umożliwiającego płynną wymianę danych medycznych i informacji między istniejącymi już systemami, także centralnymi. Projekt charakteryzuje się dużą złożonością i obejmuje m.in. dostawy sprzętu serwerowego, macierzy, stanowisk komputerowych, wdrożenie usług elektronicznych zarówno lokalnie w szpitalach jak i w regionie, centrum uwierzytelniania oraz systemy obiegu dokumentów.

 

Do usług elektronicznych realizowanych w ramach projektu należą:

 • Wytwarzanie i udostępnianie dokumentów medycznych dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
 • Rejestr Świadczeń i Zdarzeń Medycznych
 • Gospodarka Lekami
 • Monitorowanie Zdarzeń Systemu Ratownictwa Medycznego
 • Hierarchiczna Analiza Danych Medycznych
 • Usługa uwierzytelniania i autoryzacji dostępu
 • Usługa elektronicznego obiegu dokumentów

W ramach umowy została udzielona gwarancja jakości i licencji na korzystanie z wdrożonych przez Spółkę systemów. Przez kolejne 5 lat, licząc od daty podpisania przez podmiot leczniczy protokołu odbioru, Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancji.

 

Piotr Piątosa, prezes Comarch Healthcare, pełnomocnik CA CONSULTING SA (grupa kapitałowa Comarch) wskazuje strategię Grupy Comarch skierowaną na sektor medyczny. –Comarch rozwija produkty i kompetencje dla rynku medycznego. Celem jest odegranie kluczowej roli w dalszej informatyzacji służby zdrowia w Polsce planowanej na najbliższe lata – mówi prezes Piątosa.

Prezes Piotr Piątosa podkreśla wagę zakończonego niedawno z sukcesem projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie. –Jest to element umożliwiający Comarch realizację kolejnych platform regionalnych, jak ta w Wielkopolsce. Dodatkowo, silne kompetencje Comarch w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w regionach zadecydowały o realizacji projektu Małopolski System Informacji Medycznej. Nasz wybór jako podwykonawcy w projekcie E-zdrowie dla Mazowsza podkreśla kompetencje i akcentuje Comarch jako silnego gracza w obszarze Szpitalnego Systemu Informatycznego (HIS) w Polsce –mówi prezes Piątosa.

W województwie Łódzkim spółki z grupy kapitałowej Comarch są wykonawcą Regionalnego Portalu Medycznego (RPM) oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), a także projektu in4health.

Ponadto spółka przygotowuje się do realizacji cyklu szkoleń „Miasto zdrowia”, na których przedstawione zostaną nowoczesne rozwiązania dla województw, regionów i miast. Koncepcja „Miasta Zdrowia” zakłada nieprzerwaną opiekę medyczną, która jest dopasowana do potrzeb pacjenta. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań medycznych pozwoli na jeszcze lepszą jakość opieki przy zmniejszonym nakładzie pracy specjalistów. Pierwsze szkolenie odbędzie się 4 września w Krakowie na Stadionie Cracovii, a w Poznaniu „Miasto Zdrowia” odbędzie się 27 listopada br.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

asseco_logo

Tags: , , , , ,

Asseco usprawni pracę śląskiego szpitala

Dodany 16 lipca 2015 przez admin

Asseco wygrało przetarg na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. Spółka wdroży swój system AMMS. Będzie także odpowiedzialna za zapewnienie infrastruktury sprzętowej. Wartość projektu to ponad 3,3 mln zł brutto.

Współpraca z Asseco jest elementem projektu cyfryzacji SPZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku, który ma na celu podniesienie jakości i dostępności usług medycznych, oferowanych przez tę placówkę. W ramach projektu spółka wdroży system AMMS – Asseco Medical Management Solutions. Dzięki temu rozwiązaniu placówka będzie mogła korzystać z m.in. systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Ponadto Asseco będzie odpowiedzialne za dostarczenie i uruchomienie serwerów oraz macierzy, a także sprzętu komputerowego.

Po zakończeniu wdrożenia systemu AMMS Szpital w Toszku będzie korzystał z narzędzia, które nie tylko pozwoli na elektroniczną rejestrację pacjentów, ale zapewni bezpieczeństwo dokumentacji i umożliwi sprawne zarządzanie tą złożoną placówką – powiedział Jarosław Kończyło Z-ca Dyrektora Handlowego, Asseco Poland. Jest to kluczowy etap informatyzacji ośrodka, który dzięki temu projektowi spełni wymogi związane z ustawą o informatyzacji służby zdrowia oraz oczekiwania pacjentów – dodał.

Asseco udostępni w ramach projektu szereg modułów, które będą wspierały m.in. prace izby przyjęć, przychodni, apteki szpitalnej, laboratorium oraz część administracyjną szpitala.

Szpital w Toszku to jedna z 60 śląskich placówek, która wybrała oprogramowanie Asseco. W skali całej Polski z rozwiązań oferowanych przez rzeszowską spółkę korzysta z kolei ponad 430 szpitali.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

asseco_logo

Tags: , , , ,

Asseco dla e-zdrowia w dolnośląskim

Dodany 13 maja 2015 przez admin

Asseco podpisało umowy z 9 placówkami z województwa dolnośląskiego w ramach projektu e-Zdrowie, którego celem jest wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w regionie. Ośrodki zostaną wyposażone w nową infrastrukturę informatyczną, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, które umożliwi sprawny przepływ informacji pomiędzy nimi. Wartość umowy to 8,9 mln zł netto.

W ramach projektu powstanie oprogramowanie działające w skali regionalnej, które zintegruje systemy wykorzystywane przez partnerów przedsięwzięcia. Takie rozwiązanie pozwoli na swobodną wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej dolnośląskich pacjentów. Znacznie poprawi to poziom ich obsługi. Ponadto bieżący dostęp do danych zwiększy skuteczność leczenia. Poprawie ulegną także standardy bezpieczeństwa informacji. Ważną korzyścią dla placówek będzie usprawnienie pracy personelu medycznego oraz oszczędności finansowe. Zakończenie projektu planowane jest na kwiecień 2016 r.

Regionalny system elektronicznej dokumentacji medycznej jest ważnym elementem informatyzacji tego regionu – powiedział Krzysztof Groyecki, Dyrektor Pionu Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland. W ciągu niespełna roku podłączonych do niego zostanie 9 dużych dolnośląskich placówek, jednak docelowo ma objąć również inne jednostki z regionu – dodał.

Realizacja projektu zakłada stworzenie Archiwum Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, które zostanie zintegrowane z lokalnymi systemami informatycznymi szpitali. Nie są to wyłącznie systemy Asseco. Nie stanowi to jednak problemu, gdyż stworzony system będzie współpracował z oprogramowaniem różnych producentów. Dodatkowo wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie infrastruktury informatycznej. W 3 jednostkach Asseco rozbuduje obecnie wykorzystywane systemy do nowej wersji AMMS.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

asseco_logo

Tags: , , , , ,

Asseco zadbało o pacjentów w Zabrzu

Dodany 17 kwietnia 2015 przez admin

Asseco zakończyło wdrożenie swojego systemu informatycznego AMMS w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. Dodatkowo zapewniło placówce sprzęt komputerowy i infrastrukturę informatyczną. Realizacja, wartego prawie 3 mln zł brutto, projektu umożliwia szpitalowi świadczenie e-usług.

Asseco dostarczyło i uruchomiło w Szpitalu Miejskim w Zabrzu oprogramowanie Asseco Medical Management Solutions – AMMS. Placówka może teraz korzystać m.in. z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, co podniosło poziom obsługi pacjentów oraz ułatwiło pracownikom placówki wykonywanie swoich obowiązków.

W ramach projektu systemu wdrożyliśmy szereg modułów, które usprawniają funkcjonowanie szpitala, w tym przychodni, bloku operacyjnego, pracowni diagnostycznych oraz apteki szpitalnej – powiedział Mariusz Salamaga, Project Manager w Pionie Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland. Placówka może także korzystać z Systemu Informacji Zarządczej (narzędzia klasy Business Intelligence), który umożliwi efektywne zarządzanie jednostką – dodał.

Spółka odpowiadała również za przygotowanie nowoczesnej infrastruktury informatycznej. Zbudowała serwerownię z zaawansowanym technologicznie systemem zabezpieczeń dostępu, klimatyzacji oraz ochrony przeciwpożarowej. Dostarczyła także sprzęt komputerowy – tablety medyczne, czytniki oraz komputery z wgranym oprogramowaniem.

Mobilne urządzenia pozwalają pracownikom szpitala na zlecanie badań i odczytywanie wyników przy łóżku pacjenta. Stanowi to duże udogodnienie dla lekarzy, ponieważ szpital posiada ok. 450 łóżek na 9 oddziałach – powiedział Mariusz Salamaga .

Asseco posiada duże doświadczenie w tego typu projektach. Spółka wdrożyła oprogramowanie AMMS w blisko 90 śląskich ośrodkach. W tym roku spółka zakończyła wdrożenie w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Ponadto podpisała umowy m.in. z kolejną zabrzańska placówką – Szpitalem Specjalistycznym oraz z Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu.

Źródło: Asseco

Komentarzy (0)

comarch

Tags: , ,

Comarch medNote – intuicyjna aplikacja dla lekarzy

Dodany 25 lutego 2015 przez admin

Comarch stworzył ergonomiczną aplikację, która pozwala lekarzom w prosty sposób prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną. medNote od grudnia 2014 jest już dostępny rynkowo i ma swoich pierwszych zadowolonych klientów. Aplikacja pozwala użytkownikom w bezbolesny sposób zamienić papierowe kartoteki w intuicyjną e-dokumentację.

Ponad 100 tys. zarejestrowanych w Polsce praktyk lekarskich, pomimo zbliżającego się obowiązku ustawowego, wstrzymuje podjęcie decyzji o wyborze odpowiedniego dla siebie oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Niska ergonomia dostępnych na rynku rozwiązań sprawiła, że użytkownicy oczekują na pojawienie się lepszego rozwiązania. Wybierając systemy dla siebie, zadają pytania, czy dzięki wprowadzeniu e-dokumentacji ich komfort pracy wzrośnie? Czy zaoszczędzą czas? Czy wprowadzone dane będą bezpieczne?

Powyższa wiedza pozwoliła nam zrozumieć, że konieczne jest stworzenie unikalnego w skali rynku rozwiązania, które spełni wymagania tak wymagającej grupy, jaką są lekarze. Celem medNote jest odpowiedź na potrzeby i obawy środowiska lekarskiego poprzez dostarczenie nowoczesnej i intuicyjnej aplikacji do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Intuicyjny jak kartka papieru

Patrząc na historię medycyny, trudno sobie wyobrazić pracę lekarza bez możliwości tworzenia odręcznych notatek. Papierowe dokumenty są wszechobecne w placówkach opieki zdrowotnej. Podstawowym narzędziem w rękach wielu lekarzy, tych młodych i tych w starszym wieku, jest kartka i długopis. Z tej obserwacji narodził się pomysł na medNote. Aplikacja w użytkowaniu przypomina inteligentną kartkę papieru i pozwala w prosty i szybki sposób tworzyć e-dokumentację. Stworzyliśmy interfejs, który odpowiada na kluczowe potrzeby. Zamiast używać technicznych formularzy, lekarz wprowadza informacje niemal tak, jakby uzupełniał papierowe dokumenty. Analogia do kartki papieru sprawia, że system nie narzuca całkowitej zmiany przyzwyczajeń. Bariera wejścia i korzystania z aplikacji jest niska, niezależnie od tego, jak zaawansowanym użytkownikiem komputerów jest osoba chcąca korzystać z medNote.

System szyty na miarę pozwala zaoszczędzić czas

W praktyce lekarskiej czas jest jednym z najistotniejszych czynników. Dla wielu lekarzy konieczność wprowadzania danych do systemu informatycznego wydaje się niepotrzebnym narzutem czasowym. Dlatego medNote oferuje mechanizmy, które pozwalają lekarzowi ten czas zaoszczędzić, np.:

 • pełnotekstową wyszukiwarkę terminologii medycznych i leków,
 • zapewnienie kontekstu pracy,
 • szybki dostęp do danych historycznych,
 • dostęp do szablonów wynikających z preferencji lekarza.

Aplikacja dostosowuje się do pracy lekarza – podpowiada najczęściej wprowadzane dane, diagnozowane choroby, przepisywane leki czy wykonywane procedury. Co ważne, wszystkie czynności wykonywane są w kontekście aktualnej wizyty, bez obawy o przypadkową utratę wprowadzanych danych – medNote został wyposażony w mechanizm autozapisu. Czynności administracyjne wykonywane podczas wizyty pacjenta są ograniczone do minimum. Lekarz i pacjent stają się beneficjentami, a nie ofiarami wprowadzenia nowych technologii, jak to niejednokrotnie ma miejsce przy nieergonomicznych i nieintuicyjnych systemach. W Comarch e-Zdrowie współpracujemy ze środowiskiem lekarskim już na etapie projektowania nowych rozwiązań. Wzajemne zrozumienie potrzeb i ciągła edukacja pozwala nam tworzyć systemy intuicyjne i wspierające codzienną pracę lekarzy. To lekarz powinien decydować, co prezentuje mu system medyczny. W medNote ma dowolność w tworzeniu własnych widoków, typów dokumentów i konfigurowaniu widoków ekranu. Może personalizować aplikację adekwatnie do własnych potrzeb, zależnych od specjalizacji i indywidualnych preferencji. A co z papierową dokumentacją, która już powstała? Jeśli lekarz chce dodać ją do cyfrowego archiwum dokumentów, wystarczy, że skorzysta z darmowej aplikacji medNote Scanner, która umożliwia wgrywanie dokumentacji medycznej bezpośrednio z telefonu komórkowego.

Wygodne wystawianie recept

Często słyszeliśmy od lekarzy, że jednym z kluczowych elementów systemu do e-dokumentacji jest możliwość sprawnego wystawienia recepty. Na recepcie musi znaleźć się zgodny z Charakterystyką Produktu Leczniczego zakres wskazań, prawidłowy poziom refundacji – ten ulega zmianie z każdą nowelizacją listy leków refundowanych – oraz informacje na temat rynkowej dostępności leku. Finalnie przed wystawieniem recepty lekarz sprawdza dokumenty i listy refundacyjne. To zawsze dodatkowy narzut czasu. W medNote zaprojektowaliśmy proces wystawienia recept w bardzo intuicyjny sposób. Aplikacja dba o to, aby lekarz szybko wystawił receptę, bez potrzeby dodatkowych kliknięć. Prezentuje komplet informacji “w jednym miejscu”, wykorzystując wbudowane słowniki i bazy wiedzy, nanosząc na tę wiedzę zapisy z dokumentacji medycznej konkretnego pacjenta. medNote automatycznie przeszukuje wbudowany katalog leków PharmIndex, pozwala przeglądać listy zamienników leków, ostrzega przed interakcjami, zagrożeniami dla ciąży bądź niekorzystnymi reakcjami na lek zaobserwowanymi u konkretnego pacjenta.

Bezpieczeństwo w chmurze Comarch

– Jednym z kluczowych aspektów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, jest bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych wrażliwych danych. Dodatkowo dokumenty medyczne muszą być bezpiecznie przechowywane w okresie długoterminowym. Wymaga to znacznych nakładów finansowych na administrację zarówno systemu, jak i infrastruktury. medNote to wygoda i oszczędność dla lekarzy. Dobrodziejstwem, które wynika z obecności medNote w modelu „chmurze”, jest dostęp z poziomu przeglądarki internetowej. Klient nie ma potrzeby inwestować w drogą infrastrukturę czy specjalistów IT jak ma to miejsce w przypadku produktów wdrażanych w gabinecie czy przychodni – mówi Michał Zyznarski, Project Manager Comarch medNote. – Oczywiście komunikacja pomiędzy komputerem klienta a chmurą odbywa się szyfrowanym kanałem, a w oknie przeglądarki widoczny jest przyjazny, zielony pasek informujący klientów o bezpiecznym połączeniu. Dane wprowadzone do systemu są bezpiecznie przechowywane na niezależnych serwerach w Centrach Danych Comarch, a kopie bezpieczeństwa regularnie wykonywane – dodaje.

Źródło: Comarch

Komentarzy (0)

Zdjęcia z naszego Flickr'a

Zobacz więcej zdjęć

Reklama

Straciłeś dane? Skontaktuj się z Kroll Ontrack

POWIĄZANE STRONY